sábado, 28 de outubro de 2017

Catalonia: and now... what? // Cataluña: e agora... que? #myview #Cataluña #España

Surprise at the rapid call for elections in Catalonia on the 21st of December. Many praise this unexpected announcement by Rajoy. But at the same time there is much frustration for not having acted earlier through dialogue and negotiation to avoid this situation and #art155.

We are in the first hours after the vote of the Catalan Parliament, and there are many questions and few answers:

Will there be a candidates of independence parties on the 21st of December? Will there be constituent elections of the Republic?


Will Catalonia have two parallel governments? Will there be negotiations and finally a legal and agreed referendum of independence?


Anyway, there must be negotiations. Since the Spanish Government has handled this situation, international mediators are essential 


Honestly, I do not think that an election will change the Catalan landscape. If it takes place, agreements and understanding are indispensable.


Dialogue and negotiations. The Spanish government neither can nor must refuse but must act for once with political and democratic responsibility


Sorpresa pola rápida reacción de Rajoy chamando a eleccións en Cataluña o 21 de decembro. Moitos alaban este inesperado anuncio; pero ao mesmo tempo hai moita frustración por non ter actuado antes mediante o diálogo e a negociación para evitar esta situación e o #art155.

Estamos nas primeiras horas logo do voto do Parlamento catalán e hai moitas preguntas e moi poucas respostas:
Haberá candidatos de partidos independentistas o 21 de Decembro? Haberá eleccións constituíntes?
Terá Cataluña dous gobernos paralelos?
Haberá negociacións e finalmente un referendo legal e acordado de independencia? 

Sexa coma sexa, ten que haber negociacións. E tendo en conta como o Goberno español ten manexado esta situación é esencial que haxa mediadores internacionais. 
Sinceiramente, non agardo que unha elección cambie o panorama en Cataluña. De ter lugar, acordos e entendemento son indispensables.

Diálogo e negociacións. O Goberno español nin pode nin debe negarse senón actuar por unha vez con responsabilidade política e democrática.


Ningún comentario:

Publicar un comentario