luns, 30 de novembro de 2015

And Happy St. Andy's Day #DunblanePower #Scotland #DavisCupFinal
Yaaaaaassss! Well done Jamie and Andy Murray! Congratulations #DunblanePower #DavisCupFinal I LOVE DUNBLANE!
Posted by Pilar-Aymara Fernandez on sábado, 28 de noviembre de 2015

domingo, 29 de novembro de 2015

40 days and 40 nights // 40 días e 40 noites #PurseSeine #Fishing #Galicia #pesca #RepartoXusto #OCerco


Video in English

Video en GalegoRecolle firmas en apoio ao Cerco galego e mándallas a Acerga
ACERGA
 
 Enderezo :  Avenida do Porto, 21A, 15160 Sada, A Coruña

Happy St. Andrews Day from Santiago de Compostela #StAndrews #Scotland
O #NonáGuerra en Reino Unido // The #NotoWar in the UK #NotinOurname #UK #Syria

(pic: )
O segundo de a bordo do SNP, Stewart Hosie, ​ estivo esta mañán no programa The Marr Show e explicou con fortes argumentos a posición do Partido Nacional Escocés sobre unha mais que posible intervención de Reino Unido en Siria. Tanto o SNP como o Plaid galés xa amosaron públicamente a súa oposición a unha nova guerra en Oriente Medio.

Tamén o lider laborista Corbyn, opónse a unha nova intervención militar de Reino Unido en Siria  pero enfronta unha revolta interna cós Blairistas, que piden a súa cabeza e mesmo públicamente pediron a súa dimisión como lider do Partido. O non publicado informe Chilcot sobre a Guerra de Irak e a cada vez mais evidente culpabilidade de Blair nunha mentira que ocasionou milleiros de vidas inocentes, é unha sombra que permanente está presente en todas as conversas e debates sobre esta posible nova intervención.

A vergoñenta abstención dos laboristas, que permitiu aos conservadores gañar a votación de renovación de armamento e submarinos nucleares en Escocia (TRIDENT)  ao que SNP claramente se opón, levanta mais sospeitas ainda xa sobre a bancada do UK Labour na que moit@s deputados poden rachar a disciplina de voto e dar pe a que Cameron poida levar a cabo outro grave erro histórico.
Baixo o lema "Don't bomb Syria", miles de persoas manifestáronse onte en Londres. Este será, si o Parlamento británico non rectifica a súa intención de intervir militarmente, a primeira de grandes manifestacións populares en Reino Unido.

(Como sempre, gracias a Peter Curran, por estes videos)
mércores, 25 de novembro de 2015

ALTERED STATE III // ESTADO ALTERADO III vía Phantom Power #indyref #media #MSM #Scotland #analysis
  
ALTERED STATE III. Reflections on Scotland's First Independence Referendum: End game focuses on the post-referendum period.

ESTADO ALTERADO III. Reflexións sobre o primeiro referendo de independencia de Escocia: O xogo final céntrase no período post-referendo. 

A major shift in the political debate was Scotland's new media which provided a vital alternative to mainstream during the referendum and developed into a radical, diverse and often humorous scene that now rivals traditional press and TV output for audiences.

Un cambio importante tivo lugar nos novos medios de comunicación en Escocia, o que proporcionou unha alternativa aos medios tradicionais durante o referendo e que se convertiu nunha escea radical, diversa e moi frecuentemente humorística rivalizando así coa prensa tradicional e a oferta da TV para o público.

The fall of SNP and other pro-independence parties was widely predicted when the No campaign won. The astonishing Yes campaign fightback began with people joining pro-independence parties in huge numbers. As the consequences of Labour's collaboration with the Conservatives began to dawn on the Scottish branch, new manager Jim Murphy carried the party to historic meltdown at the 2015 General Election. Is there any way back for Labour in Scotland?

A caída do SNP é outros partidos pro-independentistas foi amplamente augurada cando a campaña do NON gañou. A asombrosa remontada da do YES empezou coa xente uníndose a partidos pro independentistas en grandes cantidades. Tamén comezaron as consecuencias da colaboración dos laboristas cós conservadores escoceses, e o novo lider Jim Murphy levou ao partido a unha debacle histórica nas eleccións xerais de 2015. Hai algún xeito de que o laborismo volte a Escocia?  
The incredible success of the SNP and the prospect of interminable Conservative UK Government has sparked growing calls for a second referendum. When is the right time to move on indyref2? Is the gradualist approach a better option? What seems certain is that the path to independence is set and in terms of a 300 year old relationship, we are just a step away from going it alone.

O incrible éxito do SNP e a perspectiva dun interminable Gobierno conservador no Reino Unido ten provocado crecentes chamadas para un segundo referendo. Cándo é o momento adecuado para levar adiante o #INDYREF2? É o enfoque gradualista a mellor opción? O que parece certo é que o camiño cara a independencia se establece e o remate dunha relación de 300 anos de antigüidade está tan só a un paso de levarse a cabo por si só.

This episode includes interviews with Derek Bateman, James Kelly, Paul Kavanagh (Wee Ginger Dug), Greg Moodie, Christopher Silver and Professor John Robertson.

Este episodio inclúe entrevistas con Derek Bateman, James Kelly, Paul Kavanagh (Wee Ginger Dug), Greg Moodia, Chistopher Silver e o Profesor John Robertson. 

Derek Bateman
http://derekbateman.co.uk/
http://batemanbroadcasting.com/
http://newsnet.scot/

James Kelly Scot Goes Pop
http://scotgoespop.blogspot.co.uk/
https://www.indiegogo.com/projects/th...

Wee Ginger Dug's New Book is now available for order:
Send your order request to weegingerbook@yahoo.com and Paul will email you with details on how to make payment. You can pay by Paypal, bank transfer, cheque or cash. Signed copies of both volumes are available for a special price of £20 plus £4 P&P within the UK.
https://weegingerdug.wordpress.com

Greg Moodie's http://gregmoodie.com/

Christoper Silver's new book 'The Case for a Scottish Media' is due for release.
http://www.christophersilver.co.uk/

Professor John Robertson's latest research Scotland’s Propaganda War: The Media and the 2014 Independence Referendum is now free to view:
http://newsnet.scot/?p=115559
https://thoughtcontrolscotland.files....

NB apologies for the small audio blip at 28 mins. I had strange problems exporting a clean track from Final Cut to YouTube on this one.

domingo, 22 de novembro de 2015

30 dias / 30 days #PurseSeine #Fishing #Galicia #Pesca #OCerco #Acerga

After 30 days camped in front of the Galician Government there is still no reasonable answer from "Xunta de Galicia"

Despois de 30 días acampados diante do Goberno Galego, non hai unha resposta razonable da Xunta de Galicia.

The 120 vessels in ACERGA continue tied up. Over 1300 direct jobs are in danger in the Galician purse-seine #fishing sector. More than 5000 indirect jobs all over Galicia.  The Galician Government  looks away. Nor does the Spanish government offer any solutions and the families are desperate.

As 120 embarcacións de ACERGA continúan paradas. Ao redor de 1300 postos directos de traballo están en perigo no sector pesqueiro do cerco Galego; mais de 5000 postos indirectos de traballo en toda Galicia.  O Goberno galego mira para outro lado. Tampouco o Goberno español ofrece solucións.

Suddenly, a new association of fishermen has popped up - they say that they are 40 vessels... but the figures they have are very strange...there are 151 vessels in the purse-seine sector...  the maths doesn't add up. After many days of encampement, and two sucessful demonstrations in Sada and in Santieago de Compostla, this "new" association has appeared a little too quickly with the Galician Minister and is all over the media. Many wonder why now and ask for an open debate with real figures and numbers on the table. This debate is totally essencial now. Very few will believe any news coming from the Ministery now.

De súpeto, unha nova Asociación de mariñeiros do Cerco aparece, din ser 40 embarcacións...  pero as cifras que dan son moi estranas... hai 151 embarcacións no sector do cerco...  as matemáticas non dan. Despois de moitos días de acampada e duas exitosas manifestacións en Sada e Compostela, esta nova asociación aperece  demasiado rápido coa Conselleira do Mar en toda a prensa. Moitos nos preguntamos porque agora e queremos ver xa un debate aberto con datos e cifras enriba da mesa. É totalmente imprescindible ese debate aberto.  Poucos cren calquera cousa que veña agora da Consellería.

Every day, I receive a lot of information ... many are very concerned for the Galician fishing sector.... but others should be very worried for the Popular Party... (in fact, if I was the President, I would solve this as soon as possible and I would stand down the Galician Minister as soon as possible) ... a slow revolution against the Popular Party has been created by the incompetence of she who not long ago was the  Minister of Agriculture too...  It's very probable that her lack of respect towards Acerga's fishermen, her personal interests, and her bad actions against the fisheries sector, in general, will cost the conservatives the next Galician elections ... a joy for all us, indeed!

Cada día recibo informacións... moitas son moi preocupantes para o sector pesqueiro e marisqueiro galego... e outras que deberían ser moi preocupantes para o Partido Popular...  (de feito, si eu fose o Presidente, resolvería isto e cesaría á Conselleira o mais rápido posible )... hai xa unha revolución en contra do Partido Popular creada pola incompetencia da que non hai moito era tamén a Conselleira de Agricultura. Probablemente o seu mal facer, as súas faltas de respecto contra os mariñeiros de Acerga, os seus intereses persoais,  e as súas malas actitudes co sector pesqueiro, en xeral,  chegará a costarlle as eleccións aos conservadores... para ledicia de tod@s nós.


Feliz dia da Música // Happy Musicians Day #SantaCecilia #Music


mércores, 18 de novembro de 2015

A Cadena Ser visita a acampada d #OCerco #Acerga #Pesca #RepartoXusto


Parabéns á Cadena Ser polo seu programa en directo dende a acampada de Acerga en San Caetano, iniciada hai hoxe 28 días xa.
No programa, conducido por Luis Pardo,  os representantes de Acerga deixaron claro cales son as súas reivindicacións, a súa situación e as razóns polas que comezaron esta acampada. 

Tamén escoitamos a voz (nunca mellor dito) dun representante da Administración galega; e eu teño que dicir que me indignou escoitar ao Sr. Basanta, que tendo o seu despacho situado a pouco mais de 15 metros do lugar onde se emitía o programa "Hoy por Hoy" dende a acampada, entrou por teléfono. Que ben se vive dende os despachos falando de tecnicismos e sen ápice de humanidade e de empatía, que ben se vive defendendo a unha élite! 
O Sr. Basanta fixo un alegato ás súas orixes. Típico, o que pasa que lle faltou un detalle fundamental: dar a cara e asistir presencialmente no programa, el ou calquera outro responsable da Consellería do Mar.
Namentres, os mariñeiros de Acerga continúan acampados. Hoxe 28 dias de acampada. Non é doado estar nesas condicións precarias, dia e noite, aguantando a presión dos problemas, a preocupación por non ter que darlle de comer aos fillos, de non poder ter un futuro digno, a angustia de que hai que pagar aos bancos... espantando como se pode os medos, as inseguridades e as tensións.
Empecei a visitar o campamento de Acerga por solidariedade e consciente da gravidade do asunto, consciente do bloqueo informativo que vivimos cando as nosas reivindicacións, xustas e de sentido común, van en contra dos intereses dunha selecta élite.

Lembrade: "Non odiedes aos medios de comunicación, convertídemos en medios de comunicación"
Emocionalmente, e dígoo por experiencia, loitar polo traballo dun nunha acampada, nun peche, nun plante... ten un coste grande. Vaia dende aquí a miña admiración e o meu apoio total

Estou indignada ao escoitar ao Sr. Basanta, a 15 metros do programa "Hoy por Hoy" dende a acampada, e entra por telé...
Posted by Pilar-Aymara Fernandez on miércoles, 18 de noviembre de 2015


O Cerco Galego - Por Un Reparto Xusto by Jon Scullard #OCerco #PurseSeine #Fishing #Demonstration #Fairshared

martes, 17 de novembro de 2015

Refugees welcome // Benvid@s refuxiad@s #Syria #Siria #WelcometoScotland

A política exterior do Goberno de Escocia é ben distinta, e vése a leguas.
Dende que a crise dos refuxiados estalou, Escocia foi pioneiro na defensa dos dereitos humanos e en reclamar responsabilidades ao Goberno (racista) de Cameron.

Escocia, unha sociedade modélica en integración e respecto á diversidade, volve a dar un enorme exemplo de como hai que actuar nunha crise humanitaria.

Humza Yousaf, Ministro de Asuntos Exteriores e Desenvolvemento lanzou hoxe esta campaña, para dar a benvida a tod@s os refuxiad@s Sirios que empezan a chegar hoxe a territorio escocés. O propio Yousaf foi estes días atacado nas redes con insultos racistas pola súa orixe e a relixión que profesa, patéticas actitudes de intolerancia e feixismo que desgraciadamente nos acompañan tamén en todo territorio do Estado.

http://www.thenational.scot/news/welcome-to-scotland-first-syrian-refugees-due-to-arrive.10072

http://www.heraldscotland.com/news/14034705.Nicola_Sturgeon__There_is_absolutely_no_place_for_bigotry_and_prejudice_in_Scotland/?ref=fbshr
Tamén, Natalie McGarry e Mhairi Black, deputadas do SNP en Westminster, lanzaron un pequeno video para dar a benvida aos refuxiados.
As the first Syrian refugees arrive in Scotland, Mhairi Black MP and I took a moment to send a message of welcome. Welcome to Scotland!We know that people arriving here have seen things we cannot imagine, and have had to leave behind almost all but each other. We hope that Scotland takes them to her heart.
Posted by Natalie McGarry MP on martes, 17 de noviembre de 2015
A Primeira Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, advertiu que non se iban tolerar comportamentos racistas ou xenófobos e participou onte nun minuto de silencio na mesquita principal de Glasgow
Gracias ao pobo escocés por esta fenomenal campaña. Que orgullosa estou de formar parte en certa maneira deste pobo.

Congratulations, Scotland. So proud of my Scottish friends! Thank you for giving us an example of solidarity once again! 
luns, 16 de novembro de 2015

Video: Manifestación do Cerco galego // Demonstration of the purse-seine sector #Compostela #Fishing #Pesca #Galicia

Video da manifestación celebrada en Santiago de Compostela o 15 de novembro en apoio ao cerco galego (por Douglas e Pilar) 

Video of the demonstration celebrated in Santiago de Compostela on the 15th of November in support of the Galicia purse-seine fishing sector (by Douglas and Pilar)

Video de la manifestación celebrada en Santiago de Compostela el 15 de noviembre en apoyo al sector del Cerco gallego (por Douglas e Pilar)mércores, 11 de novembro de 2015

O cerco viaxa a Madrid // The purse-seine sector goes to Madrid // El Cerco viaja a Madrid #OCerco #Mobilizaciones

Hoxe ben cedo, armadores de Acerga partiron cara Madrid, seguindo o calendario de mobilizacións do sector do Cerco. 

Presentáronse no Hotel NH Colección onde desplegaron carteis de denuncia das desastrosas políticas do Presidente da Xunta. Alberto Núñez Feijóo atopábase dando unha conferencia nun dos actos da campaña electoral. Tamén berraron esixindo un reparto xusto de cuotas.

Os armadores foron identificados pola policía e expulsados do Hotel. Nun primeiro momento botáronse en falta homes e se pensou que estaban retidos pola policía. Segundo me informan están todos xuntos, fora do Hotel e están todos ben. Misión cumprida.

The shipowners of Acerga travelled to Madrid very early this morning, following the agenda of mobilizations of the purse-seine fishing sector.
They appeared in the NH Coleccion Hotel where they showed posters denouncing the disastrous politics of the Galician Government. 
Alberto Núñez Feijóo, President of Galicia, was giving a conference at one of the events that starts the electoral campaign of the Popular Party. The fishermen shouted out calling for a fair distribution of quotas. 
They were identified by the police and expelled from the Hotel.  Despite that in the first moment they thought that some of the fishermen had been detained, they are all together now and well. Mission accomplished

Esta mañana muy temprano, armadores de Acerga partieron hacia Madrid, siguiendo el calendario de mobilizaciones del sector del Cerco. Se presentaron en el Hotel NH Colección donde desplegaron carteles denuncia de las desastrosas políticas del Presidente de la Xunta de Galicia. 

Alberto Núñez Feijóo se encontraba dando una conferencia en uno de los actos que dan inicio a la campaña electoral del Partido Popular.
Los armadores fueron identificados por la policía  y expulsados del Hotel. En un primer momento se echaron en en falta algunos hombres y pensaron que estaban retenidos. Pero según me informan están todos juntos, ya fuera del Hotel y están todos bien. Misión cumplida


Noticia de La Voz de Galicia
Noticia do Galicia Confidencial
Edición publicada no Bierzo


Edición publicada en Galicia
martes, 10 de novembro de 2015

Informe internacional sobre a liberdade de expresión en España #Freedom #Press #LiberdadedePrensa

Algúns deberían ler este informe internacional sobre liberdade de prensa en España, baseado en informes oficiais de relatores de dereitos humanos e de prensa da ONU e de Asociacións nacionais e internacionais de xornalistas... e logo se queredes falamos sobre onde vivimos e quen nos goberna...
Grazas a The Spain Report por compartir este informe, que é absolutamente DE-MO-LE-DOR
 

O antigo reloxo da rula de Sada // The antique Fish market's clock of Sada #Galicia #Sada #History #Lonxa

imaxe / photo: via La Opinion da Coruña
O "reloxo da rula" foi utilizado dende o ano 1959 na lonxa de Sada para subastar as pescadorías e permanece en perfecto estado.

The clock of the "rula" was in use since the year 1959 in the fishing market of Sada during the auctions of fish, and it remains in perfect working condition.

O reloxo é sen dúbida, parte da historia de Sada do que os lugareños están moi orgullosos, e é digna peza de museo.

The clock is without doubt, part of the history of Sada which the locals are very proud of, and it is a piece worthy of a museum.

O persoal da lonxa, moi paciente e amablemente o puxo en marcha e me explicou como funcionaba, como se puxaba e como se taxaba o peixe en venta.

The staff of the fishing market, very patiently and kindly set it out and explained to me how it worked, and how the auction was done and how the fish was priced for sale.

 Moitísimas grazas a todos os que fixeron posible este momento tan educativo.
Thank you so much to everyone who made possible this very educational moment 


O grande trunfo do #Xeito // A great triumph for the "Xeito" #Fishing #SCO #GZ #Galicia (English & Galician)

Non todo van ser noticias tristes e preocupacións para o sector pesqueiro galego. Hoxe recibimos
unha fantástica noticia.


It's not all sad news and worries for the Galician fishing sector. We  have just received great news today!

Bruxelas acaba de anunciar que retirar a proposta para prohibir a arte de pesca do xeito e outras modalidades artesanais. No caso da arte do xeito, afectaba a unhas 427 embarcacións na costa galega, especialmente da zoa de Rianxo e Morrazo.

Brussels has just announced that it will withdraw a proposal to ban the fishing practice called "Xeito" and other artesanal fishing methods. In the case of the "Xeito" it affects up to 427 vessels all along the Galician coast, especially in the areas of Rianxo and O Morrazo.

O enorme traballo da nosa querida e incansable Ana Miranda, e a solidariedade de colegas europeos como o eurodeputado escocés do SNP, Ian Hudghton,  foron imprescindibles para lograr este fantastico trunfo.

The huge work of oor dear and tireless MEP (BNG) Ana Miranda Paz, and solidarity from Scottish European colleagues like Ian Hudgtson (MEP-SNP), were absolutely essencial to get this fantastic victory. http://www.sermosgaliza.gal/articulo/politica/ue-retira-prohibicion-das-redes-do-xeito/20151110190601042267.html

http://praza.gal/politica/10530/a-ue-recua-e-retira-a-proposta-que-prohibia-a-pesca-do-xeito/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

(Mil grazas a Ana Miranda pola cesión destas imaxes e polo teu invalorable traballo por Galicia)
(Thank you so much Ana Miranda for this video and for your invaluable work for Galicia)Con humildade fixemos o que poidemos. TVE en Galiza e o xornalista de RNE Oscar González recolleron aquela viaxe xeiteira. Con Daniel Rodas Chapela Adolfo Muinhos Sánchez
Posted by Ana Miranda on martes, 10 de noviembre de 2015

Manifestación en defensa d #OCerco galego // Demonstration in support of the Galician purse-seine sector #Fishing #Compostela

Demonstration in Compostela in support of the Galician purse-seine sector, calling for fair distribution of fishing quotas. The demonstration will take place in Compostela on Sunday,  15th of November, at 11h.  from Praza do Obradoiro to San Caetano (where the fishermen are camped)
Manifestación en apoio ao sector do cerco de Galicia, pedindo un reparto xusto de cuotas de pesca. A manifestación terá lugar en Compostela o domingo 15 de novembro, ás 11 da mañán dende a Praza do Obradoiro ata San Caetano (lugar da acampada dos mariñeiros)

Mais información / More info:
Eu apoio ao Cerco de Galicia // I support the Galician purse-seine sector


As novas competencias para Escocia: o engano consumado #ScotlandBill #TheVowHoxe, a prensa española anuncia que Londres concede mais autonomía a Escocia e o vende como un cumprimento das promesas feitas (á desesperada) durante os últimos días da campaña do referendo en 2014, o tan cacareado #Vow.

Pero non, Londres non da nin a milimésima parte das competencias prometidas a Escocia. Os debates sobre o Proxecto de Lei (Scotland Bill) foron escandalosos, onde tan só 10 deputados Tory e outros 10 Laboristas asistiron ás "tan importantes" sesións na Cámara dos Comúns; e onde nin unha soa das emendas presentadas polo SNP, partido que representa ao 95% da poboación escocesa, foi aceptada .

Os laboristas británicos abstivéronse ou votaron en contra de competencias que o Partido Laborista Escocés asegurou estes días que defendería, entrando noutra contradición mais... a indignación e as denuncia de hipocresía se suceden.

Múltiples ofensas dende a bancada conservadora repetíronse durante cada unha das 3 sesións; o  debate  de onte, rematou cunha moi comentada e criticada faltada do Speaker da Cámara dos Comúns,  que interrumpiu pola mitade a intervención de Angus Robertson, portavoz do SNP. O mesmo Robertson denunciou duramente a  "Scotland Bill" decindo que non era mais que unha parodia vergonzosa e unha farsa.
O proxecto de Lei para Escocia queda agora en mans da Cámara dos Lores (onde o Partido Nacional Escocés non ten representación ao ser unha Cámara non electa democráticamente), para a súa revisión e aprobación. Veremos entón, que pasos se dan dende Escocia a partires de agora, e especialmente, a partires de maio de 2016, cando se celebrarán as eleccións ao Parlamento escocés
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2015/11/10/londres-da-autonomia-escocia/0003_201511G10P23992.htm

http://www.heraldo.es/noticias/heraldo_premium/mundo/2015/11/10/escocia_tendra_una_mayor_autonomia_por_ley_618097_2091030.html

http://www.larioja.com/internacional/201511/10/escocia-decidira-politica-social-20151110002243-v.html luns, 9 de novembro de 2015

ALTERED STATE II vía Phantom Power #indyref #Scotland #projectfear

Episode 2 : Winner Take Nothing begins with the increasingly desperate ‘No’ campaign arranging Her Majesty’s backing. The impact of Project Fear's negativity, elite self-interest, media imbalance and last-minute promises finally proved too much to overcome for the Yes campaign. Interviewees consider aspects of voter behavior and results as well as flaws in the Yes argument that require attention before considering a second referendum. In a campaign that saw the unionist parties prepared to destroy themselves to win, perhaps the real winner was the newly politically aware Scottish public who are still deeply engaged in a conversation about their constitutional future, a debate that seems destined to arrive at only one conclusion. 

This episode includes interviews with Derek Bateman, Janice Galloway, James Kelly, Paul Kavanagh (Wee Ginger Dug) and Christopher Silver.


Epidodio 2: "O gañador nada se leva" empeza coa cada vez máis desesperada campaña do NON  que arruma o apoio da súa Maxestade . O impacto do Proxecto Medo, da élite só interesade en si mesma, o sesgo dos medios de comunicación  e as promesas de último minuto, foron demasiado para superar a campaña do SI. 
Os entrevistados consideran aspectos do comportamento dos votantes e os resultados, así como as fallas no argumento do SI que require atención antes de considerar un segundo referendo. Nunha campaña que viu aos partidos unionistas preparados para autodestruirse con tal de gañar, quizais o gañador real foi o novo politizado e consciente público escocés que aínda está  profundamente comprometido cunha conversa sobre o seu futuro constitucional, un debate que parece destinado a chegar só a unha conclusión.

Neste episodio inclúe entrevistas con Derek Bateman, Janice Galloway, James Kelly, Paul Kavanagh (Wee Ginger Dug) e Christopher Silver Outro material informativo de interés:

George Square Photography by John Bolloten http://johnbolloten.co.uk/
George Square Interview by 'Referendum Boys'

Derek Bateman
http://derekbateman.co.uk/
http://batemanbroadcasting.com/
http://newsnet.scot/

James Kelly Scot Goes Pop
http://scotgoespop.blogspot.co.uk/
https://www.indiegogo.com/projects/th...

Wee Ginger Dug's New Book is now available for order:
Send your order request to weegingerbook@yahoo.com and Paul will email you with details on how to make payment. You can pay by Paypal, bank transfer, cheque or cash. Signed copies of both volumes are available for a special price of £20 plus £4 P&P within the UK.
https://weegingerdug.wordpress.com

Christoper Silver's new book 'The Case for a Scottish Media' is due for release.
http://www.christophersilver.co.uk/

Professor John Robertson's latest research Scotland’s Propaganda War: The Media and the 2014 Independence Referendum is now free to view:
http://newsnet.scot/?p=115559
https://thoughtcontrolscotland.files....