mércores, 30 de setembro de 2015

Samhain's Special Oracle is coming // Chega o Oráculo especial de #Samain #Samhain #Halloween #oracle #Celtic

Unha das datas mais importantes da nosa cultura ancestral é a noite de Samain/Samhain/Halloween  onde se rende culto a tod@s aqueles que xa non están con nós, mais forman parte da nosa história individual e colectiva e do noso coñecemento.

One of the most important dates of our ancestral Celtic culture is Samain/Samhain/Halloween night when we pay tribute to all of our beloved ones who aren't with us anymore but are part of our individual and collective history and knowledge.

Samaín nos presenta a roda da vida e morte que camiñan xuntas. A tradición celta fala de que é unha noite especial a comunicación entre os vivos e os mortos está mais aberta que nunca, polo que ambos mundos aproveitan para mandarse mensaxes e lembrar as ensinanzas do círculo da vida.

Samhain is seen as the wheel of life and death walking together. The Celtic tradition says that during this night a special communication between life and death is more open than ever, so both worlds can send messages to each other and remember the teachings of the circle of life.

Segundo conta a lenda, durante a noite de Samain  as almas refléxanse nos espellos tal e como son, e só as almas puras, poden desfrutar da visión da sua beleza e luz no escuro cristal; por contra, as almas suxas non soportan a fealdade que ven no espello e fuxen despavoridas. Isa é a razón pola que no altar do Samain debemos ter un espello (ou mais) ademais de froitos do tempo, fotos dos nosos seres queridos que xa nos deixaron ou algunha ofrenda que lembre o que mais lles gustaba. Ao meu pai e ao meu avó, por exemplo, sempre lles poño café e tabaco.
According to legend,  during that Night of Samhain, the souls reflect themselves in mirrors as they really are, and only the pure ones can enjoy the vision of their beauty and light in the dark crystal; on the contrary, the unclean souls cannot support the ugliness that they see in the mirror and terrified run away. That is the reason why on our Samhain altars we should have one (or more) mirror with seasonal fruits, photos of our loved ones and/or some offering that remind us most of the things they liked. For my grandpa and father, for example, I always offer some coffee and tobacco.

  
Como xa vos teño explicado en varias ocasións, Galiza é  ben coñecida por sermos Terra de Meigas.
As Meigas non son mais que as nosas sabias ancentros femininos que conectadas coa natureza seguían  os equinocios e solsticios da roda do ano.

As I've told you many times before, Galiza is very well known as the Land of Witches (Terra de Meigas).
"Meigas" are just our ancestral feminine sages who are well connected to nature and follow the natural cycles of the solstices and equinoxes throughout the year.


Os pasados anos inviteivos a participar dun dos rituais mais ancestrais da cultura celta e que teñen especial importancia na celebración desta data:  os Oráculos.

These last years for Samhain I invited all of you to participate in one of the most ancient rituals of our Celtic culture. This ritual has a special relevance in this celebration: the Oracle. 

Polo tanto, repitamos a experiencia e disfrutemos do Samain! Se queredes participar comigo desta noite especial, estarei esperando as vosas preguntas (unha por persoa) por twitter (@pilaraymara), por email: galicianravenwisdom@gmail.com  (Asunto: oraculo de Samaín) ou tamén por Skype: galicianravenwisdom.

Tratarei de contestar a todas as vosas preguntas durante a noite do 31 de outubro ao 1 de novembro. Divertídevos moito, e que os bos espíritus vos acompañen e vos protexan!

So! Let's repeat the experience once more and let's enjoy Samhain! 

If you would like to participate with me on such a special night, I'll be waiting for your questions (one each) that you can send me via twitter (@pilaraymara) with the hastag #Samhainoracle or #oraculodeSamain,  via email : galicianravenwisdom@gmail.com  or also via Skype : galicianravenwisdom.
I'll try to answer all your questions on the night of 31st of October and 1st of November . Have fun, and may the good spirits be with you and protect you! 


   galicianravenwisdom@gmail.com 
@pilaraymara
(Asunto: PREGUNTA PARA SAMAÍN // Subjet:QUESTIONS FOR SAMHAIN)

MoodieVision: School Of Jock by @gregmoodie via @bellacaledonia


Published in "Bella Caledonia" 


Alex Salmond's view on Catalonia // A opinión de Alex Salmond sobre Cataluña #27S #Catalunya

Alex Salmond: Catalonia isn’t a problem it’s an opportunity ... and Europe should seize it (English version)

Alex Salmond: Catalunya non é un problema, é unha oportunidade... e Europa debería aproveitala (versión en Galego)

Alex Salmond: Cataluña no es un problema, es una oportunidad... y Europa debería aprovecharla (versión en Castellano)


I DO not know if Artur Mas, the President of Catalonia, deliberately chose the eclipse of the super moon as the day on which to hold the most important election in Catalonia’s democratic history. Traditionally a portent of historic things to come, the fact that the eclipsed moon bore a striking resemblance to the colours in the Catalan flag made it all the more powerfully symbolic.

Eu non sei se Artur Mas, presidente de Cataluña, elixiu deliberadamente a eclipse da súper lúa como o día no que celebrar a elección máis importante na historia democrática de Cataluña. Tradicionalmente un presaxio de cousas históricas que veñen, o feito de que a lúa eclipsada tivese un parecido sorprendente coas cores da bandeira catalá,  fixo que todo sexa máis poderosamente simbólico.

Yo no sé si Artur Mas, presidente de Cataluña, eligió deliberadamente el eclipse de la super-luna como el día en el que celebrar la elección más importante en la historia democrática de Cataluña. Tradicionalmente un presagio de cosas históricas que vienen, el hecho de que la luna eclipsada tuviera un parecido sorprendente con los colores de la bandera catalana  hizo que todo sea más poderosamente simbólico.

At any rate, Catalonia did not disappoint with its historic vote, delivering a clear majority for the independence coalition of Junts pel Sí (“Together for Yes”) alliance and their allies in the radical left CUP. Although Madrid will point to the failure of the independistas to win a majority of the popular vote, that is a poor argument against change. Indeed, the left-green alliance of Catalonia Yes We Can (Catalunya Sí que es Pot), with a further nine per cent of the vote, also supports the right of Catalonia to hold a referendum on independence.

En calquera caso, Cataluña non decepcionou co seu voto histórico, entregando unha clara maioría á coalición independentista de Junts pel Si ("Xuntos por Si"), e aos seus aliados na esquerda radical da CUP. Aínda que Madrid apuntará á insuficiencia dos independentistas ao gañar a maioría do voto popular, é un pobre argumento contra o cambio. De feito, a alianza de esquerda verde de Cataluña-SE Podemos (Catalunya se que é Pot), con outros nove por cento dos votos, tamén é compatible co dereito de Cataluña a celebrar un referendo sobre a independencia.

En cualquier caso, Cataluña no decepcionó con su voto histórico, entregando una clara mayoría a la coalición independentista de Junts pel Sí ("Juntos por Sí"), y sus aliados en el CUP izquierda radical. Aunque Madrid apuntara a la insuficiencia de los independentistas al ganar la mayoría del voto popular, es un pobre argumento contra el cambio. De hecho, la alianza de izquierda verde de Cataluña-SI Podemos (Catalunya si que es Pot), con otros nueve por ciento de los votos, también es compatible con el derecho de Cataluña a celebrar un referéndum sobre la independencia.


Only the now ironically named, Popular Party of Catalonia of Prime Minister Mariano Rajoy, falling to a humiliating eight per cent of the vote, is fully against any constitutional progress for Catalonia. With Spanish elections due in December, and looking increasingly problematic for the ruling party in Madrid, this is a very narrow political base on which to continue adamant opposition to Catalan aspirations.

Só o agora chamado ironicamente, Partido Popular de Cataluña do primeiro ministro Mariano Rajoy, caendo a un humillante oito por cento dos votos, está totalmente en contra de calquera progreso constitucional para Cataluña. Coas eleccións españolas, a celebrar en decembro, e que se presentan cada vez máis problemáticas para o partido no poder en Madrid, isto é dunha base política moi estreita na que continuar opoñéndose ás aspiracións catalás. 

Sólo el ahora llamado irónicamente, Partido Popular de Cataluña del primer ministro Mariano Rajoy, cayendo a un humillante ocho por ciento de los votos, está totalmente en contra de cualquier progreso constitucional para Cataluña. Con las elecciones españolas, a celebrar en diciembre, y que se presentan cada vez más problemáticas para el partido en el poder en Madrid, esto es una base política muy estrecha para continuar oponiéndose a las aspiraciones catalanas.

How should people react to this outpouring of democratic expression in Catalonia, first in the international community and the European Union, second, elsewhere in Spain, and third in Catalonia itself?

Como debería reaccionar a xente ante esta efusión de expresión democrática en Cataluña, primeiro na comunidade internacional e a Unión Europea; segundo, noutros lugares de España; e terceiro na propia Cataluña? 

¿Cómo debería  la gente reaccionar ante esta efusión de expresión democrática en Cataluña, primero en la comunidad internacional y la Unión Europea; segundo, en otros lugares de España; y tercero en la propia Cataluña?

First, the international community should cease viewing Catalonia as a problem and start to see the opportunity in this democratic expression. In a world where violence abounds, and in a country that only two generations ago was ruled by a fascist dictator, peaceful democratic movements should be accorded respect and legitimacy. International commentators, whether sympathetic like myself or hostile like David Cameron, should support the right of the people to choose their own future, not attempt to dictate it to them. The interventions of President Obama, David Cameron and the European Commission in Spain will have little impact on opinion and are likely to stoke resentment.

En primeiro lugar, a comunidade internacional debe deixar de ver a Cataluña como un problema e comezar a ver a oportunidade nesta expresión democrática. Nun mundo onde a violencia abunda, e nun país que fai só dúas xeracións foi gobernado por un ditador fascista, os movementos democráticos pacíficos deben conceder o respecto e a lexitimidade. Comentaristas internacionais, xa sexan simpático como min ou hostil como David Cameron, deberían apoiar o dereito do pobo para elixir o seu propio futuro, non tentar ditalo eles. As intervencións do presidente Obama, David Cameron, e a Comisión Europea en España terán pouco impacto na opinión e é probable que aviven o resentimento.

En primer lugar, la comunidad internacional debe dejar de ver a Cataluña como un problema y comenzar a ver la oportunidad en esta expresión democrática. En un mundo donde la violencia abunda, y en un país que hace sólo dos generaciones fue gobernado por un dictador fascista, los movimientos democráticos pacíficos deben conceder el respeto y la legitimidad. Comentaristas internacionales, ya sean simpático como yo u hostil como David Cameron, deberían apoyar el derecho del pueblo a elegir su propio futuro, no intentar dictarlo ellos. Las intervenciones del presidente Obama, David Cameron, y la Comisión Europea en España tendrán poco impacto en la opinión y es probable que aviven el resentimiento.
There is nothing unreasonable in the idea that Catalonia could be successful as an independent country. Catalonia, like Scotland, has a per capita GDP that is higher than the European Union average. Were there an agreed, democratic and peaceful process of self-determination in Catalonia, Europe would have to acknowledge and accept that. All of this is merely to say that Europe must uphold its own key founding principles; turning its collective back on democracy is the sort of bureaucratic politics of convenience that further undermines the European ideal.

Non hai nada irrazonable na idea de que Cataluña podería ter éxito como país independente. Cataluña, como Escocia, ten un PIB per cápita que é superior á media da Unión Europea. Se houbese un proceso de autodeterminación en Cataluña, democrático e pacífico, Europa tería que recoñecer e aceptar iso. Todo isto non é máis que dicir que Europa debe defender os seus propios principios fundacionais clave; dar as costas colectivamente á democracia é o tipo de política burocrática de conveniencia que socava aínda máis o ideal europeo.

No hay nada irrazonable en la idea de que Cataluña podría tener éxito como país independiente. Cataluña, como Escocia, tiene un PIB per cápita que es superior a la media de la Unión Europea. Si hubiese un proceso de autodeterminación en Cataluña, democrático y pacífico, Europa tendría que reconocer y aceptar eso. Todo esto no es más que decir que Europa debe defender sus propios principios fundacionales clave; dar la espalda colectivamente a la democracia es el tipo de política burocrática de conveniencia que socava aún más el ideal europeo.

The Commission is already embroiled in controversy over allegations of interference in the Catalan vote. The Commission is looking into what happened to the Spanish translation of the text of the President Jean-Claude Juncker’s parliamentary answer on Catalonia, which differed markedly from the original English version. He was asked whether or not the Commission would recognise a unilateral declaration of independence from Catalonia, or whether it would honour the Spanish constitution, which is against a declaration. The English version was short and rightly insisted that it’s not the Commission’s place to “express a position on questions of internal organisation related to the constitutional arrangements of a particular Member State.” The Spanish version was longer, and adds the view that a decision of a regional parliament cannot determine the territory of a member state.

A Comisión xa está envolvida en polémica polas acusacións de inxerencia no voto catalán. A Comisión está a investigar o ocorrido coa tradución en español do texto da resposta parlamentaria ao presidente Jean-Claude Juncker a Cataluña, que difire notablemente da versión orixinal en inglés. Preguntóuselle se a Comisión recoñecería unha declaración unilateral de independencia de Cataluña, ou se honraría a Constitución española, que está en contra dunha declaración. A versión en inglés que foi curta e razoable, insistiu en que non é o lugar da Comisión para "expresar unha posición sobre cuestións de organización interna en relación coas disposicións constitucionais dun Estado membro en particular." A versión española foi máis longa, e engade a opinión de que unha decisión dun parlamento rexional non pode determinar o territorio dun Estado membro.

La Comisión ya está envuelta en polémica por las acusaciones de injerencia en el voto catalán. La Comisión está investigando lo ocurrido con la traducción en español del texto de la respuesta parlamentaria al presidente Jean-Claude Juncker a Cataluña, que difiere notablemente de la versión original en inglés. Se le preguntó si la Comisión reconocería una declaración unilateral de independencia de Cataluña, o si honraría la Constitución española, que está en contra de una declaración. La versión en inglés que fue corta y razonable, insistió en que no es el lugar de la Comisión para "expresar una posición sobre cuestiones de organización interna en relación con las disposiciones constitucionales de un Estado miembro en particular." La versión española fue más larga, y añade la opinión de que una decisión de un parlamento regional no puede determinar el territorio de un Estado miembro. 

The very last thing pro-Europeans across the continent need is the European Commission to descend into disrepute amid allegations that it has tried to interfere in so important a debate about the future of one of its member nations.

O último que os prol europeos de todo o continente necesitan é que a Comisión Europea descenda na o descrédito no medio de acusacións de que tratou de intervir nun debate tan importante sobre o futuro dun dos seus países membros

Lo último que los pro-europeos de todo el continente necesitan es que la Comisión Europea descienda en descrédito en medio de acusaciones de que ha tratado de intervenir en un debate tan importante sobre el futuro de uno de sus países miembros.

Second, it is important that all of Spain recognises Catalonia’s aspirations. The government of Prime Minister Mariano Rajoy has spent years hoping the problem would go away. It hasn’t and it is now one of the many mounting problems threatening the Popular Party political hegemony.

En segundo lugar, é importante que toda España recoñeza as aspiracións de Cataluña. O goberno do primeiro ministro Mariano Rajoy leva anos esperando que o problema se fose. Non o fixo e é agora un dos moitos problemas  que ameazan a hexemonía política do Partido Popular.

En segundo lugar, es importante que toda España reconozca las aspiraciones de Cataluña. El gobierno del primer ministro Mariano Rajoy lleva años esperando que el problema se fuera. No lo ha hecho y es ahora uno de los muchos problemas  que amenazan la hegemonía política del Partido Popular.
The Spanish people need and deserve creative thinking about how to move toward a political settlement. Perhaps they will get it from the other parties in the upcoming elections.

O pobo español necesita e merece o pensamento creativo acerca de como avanzar cara a unha solución política. Tal vez obterano doutros partidos nas próximas eleccións.

El pueblo español necesita y merece el pensamiento creativo acerca de cómo avanzar hacia una solución política. Tal vez lo obtendrán de otros partidos en las próximas elecciones.
Lastly, the independence forces in Catalonia would be well-advised to take a “calm souch,” as we say in Scotland. They have a democratic mandate. They now need to deliberately and calmly build international acceptance for the legitimacy of their aspirations, looking for allies in the December Spanish elections and in the other autonomous regions.

Por último, as forzas independentistas en Cataluña farían ben en tomar un "calm souch" (acougo), como dicimos en Escocia. Teñen un mandato democrático. Agora necesitan para construír deliberadamente e con calma a aceptación internacional da lexitimidade das súas aspiracións, buscando aliados nas eleccións españolas de decembro e no resto de comunidades autónomas.

Por último, las fuerzas independentistas en Cataluña harían bien en tomar un "calm souch" (tomarlo con calma), como decimos en Escocia. Tienen un mandato democrático. Ahora necesitan para construir deliberadamente y con calma la aceptación internacional de la legitimidad de sus aspiraciones, buscando aliados en las elecciones españolas de diciembre y en el resto de comunidades autónomas.
In Ireland, a long time ago, there was a saying that “England’s difficulty is Ireland’s opportunity.” Catalonia is not Ireland; nor is it Scotland. However, Madrid’s difficulty could soon become Catalonia’s opportunity.

En Irlanda, hai moito tempo, había un devandito de que a "dificultade de Inglaterra é a oportunidade de Irlanda."; Cataluña non é Irlanda, tampouco é Escocia. Con todo, a dificultade de Madrid pronto podería converterse en oportunidade de Cataluña.

En Irlanda, hace mucho tiempo, había el dicho de que la "dificultad de Inglaterra es la oportunidad de Irlanda."; Cataluña no es Irlanda, tampoco es Escocia. Sin embargo, la dificultad de Madrid pronto podría convertirse en oportunidad de Cataluña.


 

martes, 29 de setembro de 2015

A valente diplomacia do Goberno escocés #27S #Catalunya #indyref #HeraldScotland

O proceso catalán non está pasando desapercibido en Escocia, que tén moi recente e moi vivo o seu propio debate sobre o  futuro da Nación, e son bós coñecedores de presións, historias de medo e manipulacións mediáticas. A mostras de empatía e solidariedade transmitidas polos escoceses durante días foi desbordante.

Tamén a nivel oficial, sucédense as declaracións e xestos dende o Goberno escocés para axudar no proceso Catalán.

Días antes das eleccións catalanas o eurodeputado do SNP, Alyn Smith, declaraba que a mellor solución para Catalunya sería que o Goberno español aceptase pactar a realización dun referendo estilo escocés, e pedía a Madrid que considerasen esa opción; e tamén  presentaba unha carta a Junker pola manipulación do Goberno español na tradución dunha comunicación oficial sobre Cataluña e a Unión Europea.
O Herald escocés, nun artigo de David Leask,  publicaba onte a noticia do valente e sabio ofrecimento do Goberno escocés para actuar como mediador no proceso catalán, caso de ser requerido, pola evidente experiencia que teñen neste tipo de procedimentos. Dita noticia foi ratificada vía twitter polo Ministro de Asuntos Exteriores, Humza Yousaf e recollida de inmediato en distintos medios de comunicación.
A Primeira Ministra escocesa, Nicola Sturgeon tamén valorou as eleccións catalanas, e asegurou que ainda que ámbolos dous procesos son distintos, Escocia estaba seguindo con moito interés o que acontecía.


Tamén o responsable de Asuntos Exteriores do SNP en Westminster, Alex Salmond, en declaracións para Russian TV, criticou duramente a actitude do Goberno Alemán e doutros lideres interferindo en asuntos internos doutros países en vez que defender que se leve a cabo un adecuado proceso democrático de toma de decisións en Catalunya.
E este é o artigo de opinión tamén de Alex Salmond publicado en Bloomerg View e no The National sobre Catalunya: http://www.thenational.scot/comment/alex-salmond-catalonia-isnt-a-problem-its-an-opportunity-and-europe-should-seize-it.8169

domingo, 27 de setembro de 2015

ALTERED STATE // ESTADO ALTERADO vía @PhantomPower14 #indyref #Scotland #BBC #bias #media #analysisALTERED STATE: 

Reflections on Scotland's First Independence Referendum. Part 1 reflects on the conduct of the BBC and HM Treasury during Scotland's Independence Referendum during the final days of the campaign; organisations both bound to strict codes of impartiality. Was the reintroduction of the 'Devo Max' idea and the RBS leak a cynical attempt to split the pro-independence vote and damage the economic case of the Yes campaign? 

With Derek Bateman, Professor John Robertson, Paul Kavanagh (Wee Ginger Dug) and Christopher Silver.


ESTADO ALTERADO:

Reflexións sobre o primeiro Referendo de Independencia de Escocia. A primeira parte reflexa a conducta da BBC e da Oficiña do Tesouro británico durante o Referendo escocés de independencia nos últimos días de campaña; ámbalas dúas organizacións están obligadas a seguir códigos estrictos de imparcialidade. Foi a reintrodución da idea de "Devo Max" (Mais competencias) e a filtración do Royal Bank of Scotland un cínico intento de dividir o voto pro-independentista e danar o caso económico da campaña do YES?

No video: Derek Bateman, o Profesor John Robertson, Paul Kavanagh (Wee Ginger Dug) e Christopher Silver.

xoves, 24 de setembro de 2015

UPDATE (2) : Galician fishermen mobilized // Mariñeiros galegos mobilizados #Demonstration #Cedeira #Volanta #OCerco


A few days ago, some skippers and fishermen from Cedeira, Corme and Laxe decided to come to Santiago and camp in front of the Galician Government calling for a better system of quotas and solutions for their desperate situation. 

Hai uns días, algúns armadores e mariñeiros de Cedeira, Corme e Laxe decidiron vir a Santiago de acampar diante da Xunta de Galicia reclamando un mellor sistema de cuotas e solucións para a súa desesperada situación. 


Now, people from Cedeira (and other near towns) were today in Compostela in support of the fishing sector, their only way of life. Here is a wee video of this rally and some explanations of their problems and their current situation 

Agora, cidadáns de Cedeira (e pobos colindantes) estiveron en Compostela en apoio do sector pesqueiro, o seu único modo de vida. Aquí vos deixo un pequeno video desta concentración e de algunha explicación dos problemas e a actual situación.


First Minister's Questions - Scottish Parliament: 24th September 2015 #fmqs #Scotland

martes, 22 de setembro de 2015

UPDATE: Galician fishermen mobilized // Mariñeiros galegos mobilizados

Our fishermen are mobilized

Today I've been learning A LOT with our fishermen from Cedeira, Laxe and Corme. Camped in front of the Galician Government in Compostela, they are calling for fair distribution of quotas . No news at the moment from the Minister (who is in Brussels) nor from the President of the Xunta de Galicia. 

They have received, they told me, lots of phone calls and visits from the media and political representatives of different organizations. Being fisherman is not an easy job, as they say "We should be treated like heroes, not like delinquents". 

They all agree that it is necessary to look after our seas, and fish carefully and they speak about the sea full love and respect. They think it is essencial to renovate and restructure the Fishing policies and to have a fairer system of quotas all over Europe; also, they think that the lack of knowledge of our politicians makes it more difficult for them to value and support their work.

"It would be great for the politicians  in charge of Fisheries,  to be able to go fishing with us at least for one night... " they said to me...  I totally agree. They deserve all our respect, recognition and support. 
At night in Compostela.... / Pola noite en Compostela


Hoxe estiven aprendendo MOITÍSIMO cos nosos mariñeiros de Cedeira, Laxe e Corme. Acampados diante da Xunta de Galicia en Compostela reclaman unha redistribución xusta das cuotas. Non hai, ata o de agora, noticias da Conselleira (que está en Bruxelas) nin do Presidente da Xunta de Galicia. 

Recibiron, cóntanme, moitas chamadas e visitas da prensa e de representantes políticos de distintas organizacións. Ser un mariñeiro non é un traballo doado, tal e como me din "Deberíamos ser tratados coma heroes, non coma delincuentes".

Concordan todos que é preciso coidar os mares, e pescar con coidado e falan do mar cheos de agarimo e respecto. Pensan que é fundamental renovar e reestructurar as políticas de pesca e tamén un sistema mais xusto de cuotas en toda Europa; tamén, pensan que a falta de coñecemento dos nosos políticos fai mais complicado que se lles valore e se lles poida apoiar. 

"Estaría xenial que os políticos encargados das políticas pesqueiras, fosen capaces de ir faenar con nós polo menos unha sóa noite..." dinme... Estou totalmente dacordo. Merecen todo o noso respecto, recoñecemento e apoio.


This is a wee song for Ricardo, Suso, Victor and the others... who remembered waiting for their fathers on the quay

Esta é unha pequena canción para Ricardo, Suso, Víctor e aos demais...  que lembraban cando esperaban aos seus pais no peirao...


luns, 21 de setembro de 2015

Os mariñeiros galegos mobilizanse // Galician fishermen mobilize #Fishing #Volanta #OCerco #Galicia #fairquotas #cuotas


Os sistemas de pesca tradicional galega están en perigo.  Os nosos mariñeiros empezan a mobilizarse para presionar ao Goberno Galego. Non teñen demasiada esperanza en bós resultados, pero aquí están:

The traditional Galician fishing systems are in danger. Our fishermen started some mobilizations to put some pressure on the Galician Governement. They don't have much hope for a good result,  but here they are:
Páxina recomendada en facebook // Recommended facebook page:
https://www.facebook.com/euapoioocercodegalicia?ref=ts&fref=ts

UPDATE // ACTUALIZACION:
http://pilaraymara.blogspot.com.es/2015/09/updated-galician-fishermen-mobilized.html