luns, 19 de outubro de 2015

Update: Galician purse-seine sector // Actualización: o Cerco de Galicia #Fishing #GZ #Cuotas #Acerga #Pesca

Following the decisions made during the last assembly in Portosín, Galician shipowners and fishermen decided to start an indefinite strike. 

Today, Galician shipowners delivered the documents of their boats to the Harbour Master's Office
Seguindo as decisións tomadas durante a última asamblea celebrada en Portosín, os armadores galegos e mariñeiros decidiron dar comenzo a un paro indefinido. Hoxe, os armadores entregaron os roles das súas embarcacións en Capitanía Marítima.
Entrega de los roles de las embarcaciones en las diferentes delegaciones de Capitanía Marítima
Posted by Acerga on Lunes, 19 de octubre de 2015

Ningún comentario:

Publicar un comentario