venres, 3 de decembro de 2021

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations // Consideracións éticas, legais e prácticas das vacinas da covid #CouncilofEurope #Ethics #Europe #Transparency #Scrutiny


Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations

Consideracións éticas, legais e prácticas das vacinas da covid. Documento da Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa.

[Official File - Documento oficial]
FULL LIST OF RECOMENDATIONS:
7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so

(7.3.1 garantir que os cidadáns estean informados de que a vacinación non é obrigatoria e de que ninguén está sometido a presión política, social ou doutra índole para que se vacinar se non o desexa.)

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated
(7.3.2 garantir que ninguén sexa discriminado por non estar vacinado, por posibles riscos para a saúde ou por non querer vacinarse)

7.3.5 communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make them publicly available for parliamentary and public scrutiny
(7.3.5 comunicar de forma transparente o contido dos contratos cos produtores de vacinas e poñelos a disposición do público para o seu escrutinio parlamentario e público.)

7.5.2 use vaccination certificates only for their designated purpose of monitoring vaccine efficacy, potential side effects and adverse events

(7.5.2 utilizar certificados de vacinación só para o seu propósito designado de controlar a eficacia da vacina, os efectos secundarios potenciais e os eventos adversos)

Ningún comentario:

Publicar un comentario