domingo, 19 de maio de 2013

O INIMIGO COMÚN // THE COMMON ENEMY

O INIMIGO COMÚN


A historia debería ser unha boa lección para aprender e rectificar os nosos erros, mais o home é o único animal que repite os mesmos erros unha vez e outra.

Estamos a ver coma agora a historia se repite coma si dun terrible pesadelo se tratase.

Front National en Francia, Amanecer Dourado en Grecia, UKIP en Reino Unido... Italia... España, meu deus... España... Desgraciadamente España é o mellor pupilo da clase e posúe varios partidos competindo uns con outros (PP, UPD...) e xa temos de volta o Nacional-Catolicismo da era Franquista con discursos e políticas populistas e por suposto cunha clara estrategia de provocación e criminalización de todo aquel opoñente que defenda o verdadeiro estado de benestar. Xa sabedes do que estou a falar.

Tod@s deberamos ser cautelosos e pensar cómo podemos neutralizar este tipo de provocacións que teñen o único obxectivo de causar confusión e malentendidos entre @s cidadadans. Cada un de nós debe asumir a responsabilidade desto. Cada un de nós debera reflexionar sobre o tipo de sociedade que desexa e facer algo ao respecto.

Qué clase de sociedade queres? Pensa niso. Eu teño claro que o meu internacionalismo confronta o fexismo e o racismo,  e que é tempo para actuar todos xuntos e plantarlle cara a estes inhumáns movementos que afunden aos seres humáns ao nivel mais baixo posible.

Cada pais, cada cultura merece total respeto, e aprendemos os uns dos outros, mais o centralismo é hoxe a soa estratexia das áas Centro-Dereitistas e supón que os poderes das Autonomías tornaránse cada días mais febles. Non podemos pensar que poderemos conseguir mais competencias, non, eles non pararán as súas políticas e continuarán cortando servizos públicos e dereitos fundamentais e humáns.

A nosa única esperanza é protexer a nosa propia cultura e país con soberanía, independencia e visión Internacionalista. E o único xeito que nos permitirá renegociar e crear unha nova sociedade Europea mais xusta e igualitaria.

THE COMMON ENEMY
History should be a very good lesson for learning and rectifying our mistakes, but man is the only animal who repeats the sames mistakes again and again.


We see in front of us how history is now coming back like a very bad nightmare. The fascist movements are growing all over Europe.
Front National in France, Golden Dawn in Greece, UKIP in UK... Italy... Spain... oh dear.. Spain... sadly Spain is the best pupil in the class and has a few parties competing with each other (PP, UPD,..) and we are back to the National-Catholicism of Franco´s Era with populist policies and speeches and of course, using provocation to criminalise any of the oppositors who are reclaiming and defending the real welfare society. You can probaby imagine how that is.
We all have to be careful and think about how we can neutralise this kind of provocation whose only objective is to cause confusion and misunderstanding. Every one of us has to take responsability for this. Every one of us should wonder what kind of society we would like and to do something about it.
What kind of society would you like? Think about it. I'm pretty clear that my internationalism confronts racism and fascism and I'm sure it is time for action, all together to face up to this unhuman movement that puts human beings on the lowest level possible.
Every country, every culture deserves total respect and we learn from each other but, centralism is today the only global strategy from the centre-right wing and implies that the power of devolution or autonomies will become weaker and weaker every time. Don´t think that you'll get more competencies for your country, no, they won´t stop their policies and they will continue to cut public services and fundamental (human) rights.
Our only hope is to protect our own cultures with Independence and Internationalism.This is the only way to get full competency and will allow us to renegociate and create a new European Society that is more just and fair.Ningún comentario:

Publicar un comentario