domingo, 20 de outubro de 2013

Alex Salmond speech at #SNP2013 (Galician translation) // Conferencia Anual do SNP


Thanks +Peter Curran for sharing this video // Gracias Peter Curran (@moridura) por compartires este video


TRADUCIÓN DO DISCURSO DE ALEX SALMOND NA CONFERENCIA ANUAL DO SNP (Partido Nacionalista Escocés)

Delegates, we are entering a new chapter in our nation’s history.
In less than one year’s time the people of Scotland will have the opportunity of a generation.

Delegad@s, estamos entrando nun novo capítulo da historia da nosa Nación 
En menos dun ano a xente de Escócia terá a oportunidade dunha xeneración 

That opportunity on September the 18th 2014 is this:
 
TO BUILD A PROSPEROUS COUNTRY
TO CREATE A JUST SOCIETY.
TO BECOME AN INDEPENDENT COUNTRY.

A oportunidade do 18 de Setembro de 2014 é esta:
CREAR UN PAÍS PRÓSPERO
CREAR UNHA SOCIEDADE XUSTA
CONVERTIRNOS NUN PAÍS INDEPENDENTE


Now for supporters across the land this is the campaign we have been working towards all our lives.
It is a time for both anticipation and also for reflection.

To reflect on the efforts of those who gave so much. Great colleagues who have died in recent years such as Billy Wolfe, Allan Macartney, Margaret Ewing, Neil MacCormick, Bashir Ahmad and Jimmy Reid and many others.
And even more recently Kay Matheson, Allison Hunter and Brian Adam MSP.

Agora para os seguidores de todas estas terras esta campaña é na que temos traballado ao longo das nosas vidas.
É tempo para a anticipación e para a reflexión.

Para reflexionar sobre os esforzos daqueles que deron tanto . Grandes compañeiros que morreron nos últimos anos, como Billy Wolfe , Allan Macartney , Margaret Ewing , Neil MacCormick , Bashir Ahmad e Jimmy Reid e outros moitos.E mais recentemente, Kay Matheson , Allison Hunter e Brian Adam MSP .

It was an honour to speak at Brian’s funeral in Aberdeen in the summer as we celebrated the contribution of an outstanding human being.
We all know Brian did a huge amount to encourage and inspire young people, particularly those from overseas, to come to Scotland and get involved in politics.
Conference, I’m therefore delighted to announce that the SNP’s internship programme in the Scottish Parliament will now be dedicated in Brian Adam’s memory.

Foi un honor falar no funeral de Brian en Aberdeen, no verán, xa que celebramos a contribución dun ser human excepcional.Todos sabemos que Brian fixo un traballo enorme para alentar e inspirar aos xóvenes , en particular os do extranxeiro , para vir a Escocia e involucrarse na política.
Conferenciantes, estou polo tanto encantado de anunciar que o programa de prácticas do SNP no Parlamento de Escocia dedicarase agora á memoria de Brian Adam .

 
We are standing on the shoulders of giants who kept Scotland’s flame alive.
And how they would have relished the next eleven months.
So let’s keep our colleagues in our hearts as we remember how lucky, how lucky we are to live in this moment.
And let’s use their inspiration to secure Scotland’s place as a full and independent member of the family of nations.
But friends - a Yes vote is not about a victory for the SNP.

Estamos de pé sobre os hombros dos xigantes que mantiveron viva a chama de Escocia.
E cómo terían disfrutado os vindeiros once meses!
Así que vamos manter aos nosos colegas nos nosos corazóns e recordar o afortunados que somos, lo afortunados que somos de vivir este  momento.
E vamos utilizar a súa inspiración para afianzar a posición de Escocia como membro pleno e independente da familia das Nacións
Pero amig@s,  un voto non se trata duna victoria para o SNP.


Or even a victory for the Yes campaign.
Nen sequera unha vitoria para a campaña do SI

Or even for the huge coalition of interests and enthusiasm that supports a Yes vote.
Nen sequera para a enorme coalición de interesad@s e entusiastas que defenden o voto SI.

It will be, above all, an act of national self-confidence and self-belief.
Será, sobre todo, un acto de autoconfianza nacional e en nós mesmos.


We - the people of Scotland - have - by far - the greatest stake in its success and we are - by far – best placed to take decisions about our future.

Nós, a xente de Escocia, temos,  con diferencia, o meirande interés no seu éxito e somos, con diferencia, os mellores para tomar decisións sobre o noso futuro.


I know people at home watching right now and across the country want to know more about independence.
They want to hear more about the benefits. They are hungry for information.
And we have undertaken to provide that information
Because delegates – we know that the more people know about independence the more likely they are to vote YES.

Sei que a xente que está en casa véndonos neste momento e en todo o país queren saber mais sobre a independencia.
Queren saber mais sobre os beneficios. Teñen fame de información.
E nos estamos comprometidos a proporcionar esta información.

Porque, Delegad@s, sabemos que cando mais a xente coñeza sobre a independencia, mais probable é que voten SI.


Last month broadcast debates were held to mark a year to go to the referendum.
The audience was balanced between those in favour of independence, those against and those undecided.
The significant thing is this - at the end of a couple of the debates, having heard the arguments, people were then asked how they would vote.
The result on both occasions – a majority for independence.

O pasado mes os debates de difusión se realizaron para marcar que queda un ano para o referendo.
A audiencia estivo equilibrada entre os partidarios da independencia, os que están en contra e os indecisos.
O importante é isto, ao final dun par de debates, logo de ter escoitado os argumentos, preguntouse entón cómo iban votar
O resultado nas duas ocasións: unha maioría pola independencia.WHY? BECAUSE WHEN PEOPLE HEAR THE CAN-DO OPTIMISM OF THE YES CAMPAIGN UP AGAINST THE CAN’T-DO DIRGE OF THE NO CAMPAIGN THEN THEY CHOOSE YES.

POR QUÉ?  PORQUE CANDO A XENTE ESCOITA O SI-SE-PODE OPTIMISTA DA CAMPAÑA DO SI FRONTE A NON-SE-PODE DA CAMPAÑA DO NON, ENTÓN ELIXEN SI.

A few weeks ago students at Abertay University were invited to listen to Stewart Hosie debate Lord George Robertson – I’m told around 200 turned up – Stewart’s clearly a big draw!
At the start of that debate 59 per cent were No voters and 21 per cent Yes.
After hearing Stewart and Lord George: 51 per cent Yes and 38 per cent No.
A swing by my calculations of 25 per cent!
It must have been quite a shock for Lord George.
After all didn’t he once predict that devolution would kill the SNP “stone dead.”
According to George, we should all be past tense by now.

Hai unhas semanas,  estudantes da Universidade de Abertay foron invitados para escoitar o debate entre Stewart Hosie e Lord George Robertson - Dixéronme que asistiron arredor de 200 - Stewart é claramente unha grande atracción!
Ao inicio dese debate o 59 por cento eran votantes do NON e o 21 por cento do SI.
Logo de escoitar a Stewart e Lord George: 51 por cento SI e 38 por cento NON.

Unha viraxe segundo os meus calculos dun 25 por cento! 
Tivo que ser unha grande sorpresa para o señor Lord George.
Despois de todo, el predeciu unha vez que a Autonomía mataría ao SNP "morte absoluta"
Segundo George, todos deberíamos estar xa en tempo pasado.

 
WELL, I HAVE A MESSAGE FOR LORD GEORGE AND THE NO CAMPAIGN: THE SNP ARE THE MAJORITY GOVERNMENT OF SCOTLAND. THE MOVEMENT FOR NATIONAL SELF DETERMINATION IS ALIVE AND WELL
AND WE INTEND TO WIN THIS REFERENDUM.

MOI BEN, POIS TEÑO UNHA MENSAXE PARA LORD GEORGE E PARA A CAMPAÑA DO NON: O SNP TEN MAIORÍA NO GOBERNO DE ESCOCIA. O MOVEMENTO POLA AUTODETERMINACIÓN NACIONAL ESTÁ VIVO E BEN. E A NOSA INTENCIÓN É GAÑAR ESTE REFERENDUM
 
For many people, of all the arguments, it is the economic issues – bread and butter issues - that matter the most.
We’ve all heard the question - can Scotland afford to be independent?

 Para moita xente, de todos os argumentos, son os asuntos económicos - as cousas de comer - as que mais importan.
Todos escoitamos a pregunta : pode Escócia permitirse ser independente?
 
The independence debate will always be hard-fought on both sides but on this central issue of whether Scotland could become a successful independent country there is, in fact, no longer any real debate.
Just ask the most senior figures in the No Campaign:

O debate sobre  independencia sempre estará reñido en ambalas duas bandas, mais nesta cuestión central, de si Escocia podería convertirse nun  país independiente e exitoso, xa non hai, de feito, nengún debate real.
Simplemente preguntádelle as figuras mais importantes na campaña do non.The Prime Minister says: “It would be wrong to suggest that Scotland could not be another successful, independent country.”
Alistair Darling says - the question is not whether Scotland can survive as an independent country. “Of course it could,” he says.
I don’t make a habit of agreeing with the Prime Minister and Mr Darling - these days I leave them to agree with each other - but on this issue they are correct.

O Primeiro Ministro di: "Sería erróneo suxerir que Escocia non pode ser outro país existoso e independente" 
Alistair Darling di preguntado se Escocia podería sobrevivir coma un país independente, "Por suposto que podería", di.
Non quero sentar precedente de estar de acordo có Primeiro Ministro e o Sr. Darling, estes días deixarei que eles se entendan - pero neste asunto, están acertados.

 And here’s why:
 E aquí está o porqué:


Scotland is a country rich and fortunate in both human talent and natural resources.
· We have more top universities per head than any other country in the world.
· Our food and drink industry is entering a golden era.
· Scotland has been declared the world’s top travel destination
· Foreign investment is at a 15 year high.
· Wind, wave and tidal energy can make Scotland the green powerhouse of Europe for decades to come.
· We are a hotbed of life science innovation.

Escocia é un país rico e afortunado en talento humano e recursos naturais.
Temos mais Universidades per cápita que calqueira outro país no mundo.
A nosa industria de comida e bebida está entrando nunha época dourada.
Escócia ven de ser declarada o mellor destino turístico do mundo.
O investimento estranxeiro é 15 anos avanzado.
Vento, mar e marea poden facer a Escocia o motor de enerxía verde de Europa nas vindeiras décadas.
Somos unha canteira de innovación de ciencias da vida.

Delegates, let’s resolve this over the next year:
LET’S NEVER EVER ALLOW ANY OF THE OPPONENTS OF INDEPENDENCE DIMINISH OR TALK DOWN THE PROSPECTS OF THIS COUNTRY OR THE ABILITIES OF OUR PEOPLE.

 Delegad@s, resolvamos isto durante o vindeiro ano:

NUNCA PERMITAMOS QUE NINGÚN DOS ADVERSARIOS Á INDEPENDENCIA DIMINÚA OU FALE MAL DAS PERSPECTIVAS DESTE PAIS OU DAS CAPACIDADES DA NOSA XENTE

And let us look and laugh at a’ that day tripping of UK Cabinet Ministers coming up to tell us that the ten plagues of Egypt would descend on an independent Scotland.
Mind you - you don’t need to be a London Minister to make a fool of yourself on Scottish geography. I’m grateful to the Herald newspaper for pointing out that Danny Alexander yesterday announced a fuel discount scheme for two Highland villages. The problem is these villages no longer have filling stations! Only the Liberal Democrats...

E observemos e riámonos de cada visita diaria dos Ministros do Reino Unido que veñen a dicirnos que as dez plagas de Exipto descenderán nunha Escocia independente
Pero fíxense, vostedes non precisan que un ministro de Londres  veña a facer o ridículo na xeografía escocesa. Estou moi agradecido có periódico Herald por sinalar que Danny Alexander, anunciou onte un plan de descontos de combustible para dous pobos das Terras Altas. O problema é que estes pobos xa non teñen estacións de servizo! Sólo os demócratas liberales ...

However, in terms of the Westminster barrage the Prime Minister’s position is untenable.
He promised a respectful debate but then turns the full guns of the Whitehall machine on Scotland.
He wants to dictate the terms of the debate without of course debating himself. He wants the power without the democratic responsibility and that is simply not on.

Porén, en términos da presa Westminster a posición do Primeiro Ministro é insostible.
Prometeu un debate respetuoso, pero logo deu á volta ás armas de pleno dereito da máquina de Whitehall en Escócia.

Quere dictar as condicións do debate e sen debate, por suposto, el mesmo. Quere poder sen responsabilidade democrática e simplemente non pode ser.

SO HERE’S THE DEAL PRIME MINISTER.
WE’LL PUBLISH THE WHITE PAPER THEN YOU AND I MUST DEBATE. FIRST MINISTER TO PRIME MINISTER.
THE CHOICE IS YOURS. STEP UP TO THE PLATE – OR STEP OUT OF THIS DEBATE!

POLO TANTO, ESTE É O TRATO,  PRIMEIRO MINISTRO (Prime Minister Cameron)
PUBLICAREMOS A FOLLA DE RUTA E LOGO VOSTEDE E EU DEBEMOS DEBATIR. O FIRST MINISTER CO  PRIME MINISTER
A ELECIÓN É SÚA. ACEPTE O TRATO, OU AFÁSTESE DESTE DEBATE.


After that I will take on whichever of your substitutes you care to put up.
And here are some facts that are certainly worth debating:
For every one of the last 30 years Scotland has generated more tax per head than the UK as a whole.

Despois diso, aceptarei calqueira dos seus sustitutos que teña a ben propór
E hai uns feitos polos que sen dúbida paga a pena debatir.
Por cada un dos últimos 30 anos, Escocia xenerou mais impostos per cápita que o conxunto do Reino Unido

And without a single penny from the North Sea our national income, per head, is virtually the same as the UK’s.
With oil, our economy is almost one-fifth bigger. And we produce six times as much oil as we need.
North Sea oil and gas is a huge bonus.
Not, however, according to the No campaign.

E sen un só penique do Mar do Norte, o ingreso nacional per cápita, é prácticamente o mesmo que o do  Reino Unido.
Co petróleo, a nosa economía é case a quinta mais grande. E producimos seis veces mais petróleo do que precisamos.

Petróleo e gas no Mar do Norte é un gran bonus.
Non o é, sen embargo, segundo a campaña do NON.


They depict the continuing asset with a wholesale value of 1 and a half TRILLION POUNDS as something else. As a national catastrophe.
Perhaps it’s because they are embarrassed. Well so they should be.
There are only two countries in the world with the great fortune of having huge oil resources who have failed to establish a savings fund to benefit future generations.
The UK and the Republic of Iraq.
Vast oil wealth is not a problem for Scotland.

Eles manteñen que o activo continúa cun valor maior dun trillón e medio de libras ou  algo mais. Como unha catástrofe nacional.
Ao mellor porque se sinten avergoñados. Bon, deberían estalo.

Só hai dous países no mundo que teñen a grande sorte de contar con enormes recursos petroleros que non puideron establecer un fondo de aforro en beneficio das xeneracións futuras.
O Reino Unido e a República de Irak.
A enorme riqueza petrolera non é un problema para Escocia.

 
THE PROBLEM FOR SCOTLAND IS THAT FOR FORTY YEARS WESTMINSTER HAS SQUANDERED THAT VAST OIL WEALTH.

O PROBLEMA PARA ESCOCIA É QUE DURANTE CORENTA ANOS WESTMINSTER TEN DILAPIDADO A ENORME RIQUEZA DO PETROLEO
 
And this – friends - gets to the very heart of the independence debate.
No-one really doubts that Scotland could be independent.
This debate is about whether Scotland should be independent.
Those running the official campaign against that proposition call themselves “Project Fear”. For the term “Project Fear” is not some insult dreamed up by the Yes campaign.
It is a self-description.

E isto, amig@s, nos leva ao verdadeiro corazón do debate de independencia.
Ninguén dubida realmente de que Escocia poida ser independente
Este debate é sobre si Escocia debería ser independente.
 Os que dirixen a campaña oficial en contra se chaman a si mesmo "Proxecto Medo". Para eles "Proxecto Medo" non é ningún insulto lanzado pola campaña do SI.
É unha auto-descrición.


That’s right - the No Campaign actually described themselves as Project Fear.
Labour’s UK Health spokesman, Andy Burnham, captured the mood of that project.
Last month he actually said he is opposed to independence because he doesn’t want to drive up the M6, get out his passport and start driving on the right when he comes to Scotland.
Mind you, I thought Labour has been driving on the right for some time.

É verdade, a campaña do NON se describe a si mesma como Proxecto Medo.
O voceiro de Sanidade Laborista do Reino Unido, Andy Burnham, captou o humor deste proxecto.
O mes pasado, dixo que en realidade se opón á independencia porque non quere viaxar á M6, sacar o seu pasaporte e empezar a circular pola dereita cando chegue a Escocia.
Fixádevos, pensei que os Laboristas levan xa conducindo pola dereita un tempiño

Mr Burnham’s suggestion is a worthy addition to all the rest – the mobile phone charges, the annexation of Faslane, embassies refusing to hold whisky receptions!
Project Fear? More like Project Farce.
The central question of the coming referendum campaign is who should be taking decisions about Scotland – those who live and work here or Westminster politicians.

A suxerencia do señor Burnham é boa para todo o demais - os gastos de teléfono móbil, a anexión de Faslane, embaixadas que se negan a celebrar recepcións de whisky!
Proxecto Medo? É mais "Proxecto Farsa"
A cuestión central da campaña do referendo que ven é que debera tomar decisións sobre Escocia, os que viven e traballan aquí ou os políticos de Westminster.

 
IT IS A COMMON-SENSE ARGUMENT BASED ON OUR EXPERIENCE.
É UN ARGUMENTO RAZOABLE BASEADO NA NOSA EXPERIENCIA


The record of Scotland’s Parliament has demonstrated that is undeniably the case.
Free personal care supported unanimously by every party in the Parliament.
The ground-breaking ban on smoking in public places.
Protecting the NHS from privatisation.

O rexistro do Parlamento de Escocia demostra que é sin lugar a dúbida a cuestión: 
Coidado persoal gratuito co apoio unánime de todos os partidos no Parlamento .

Innovadora proibición de fumar en lugares públicos.
A protección dos Centros de Saúde de seren privatizados
 
Access to education based on the ability to learn not the ability to pay.
A 39 year low in crime and a record number of police officers on our streets.
And the Council Tax Freeze – saving hard-pressed families in Scotland £1,200 when just about every other household bill is rising.


O acceso á educación baseada na capacidade de aprender , non de pagar.
Baixada da delincuencia dende hai 39 anos e número récord de policia nas nosas rúas.
Conxelación do imposto dos Concellos - Aforrando a familias en apuros 1.200 libras xusto cando cada factura de casa está subindo.

Friends, where we have the power we have chosen a different path.
A path that reflects Scotland’s social democratic consensus, our shared progressive values - our priorities as a society.
Now Labour and Tory dismiss these gains as the luxuries of a something for nothing country – really? Personal care for older people, free tuition for young people, to be cast aside as something for nothing?

Amig@s, onde tivemos o poder, eleximos un camiño diferente.
Un camiño que reflicte un conseso social democrático en Escocia, os nosos valores progresistas compartidos, as nosas prioridades coma sociedade.
Ahora Laboristas e Torys descartan estes logros como un país onde hai o luxos de ter algo para facer nada, en serio?
Coidadores para os maiores, matrícula gratuita para os nosos xóvenes, ser relegados a un "algo por nada"?


THIS IS NOT A SOMETHING FOR NOTHING COUNTRY BUT A SOMETHING FOR SOMETHING SOCIETY AND THIS PARTY SHALL DEFEND THAT SOCIAL PROGRESS MADE BY OUR PARLIAMENT.

ESTE NON É UN PAIS DE "ALGO PARA NADA" SENÓN UNHA SOCIEDADE DE ALGO POR ALGO E ESTE PARTIDO VAI DEFENDER ESTE PROGRESO SOCIAL LOGRADO POLO NOSO PARLAMENTO.


Conference, with even just a taste of independence we have been able to deliver fairer policies than elsewhere in these islands.
With a measure of independence on health, on education and on law and order we have made Scotland a better place.

Conferenciantes, con tan só unha mostra de independencia fumos capaces de poñer en práctica as mais xustas políticas que en ningún lugar nestas illas. Cunha medida de independencia en Saúde, Educación ou Lei e Orde, fixemos de Escocia un lugar mellor.


So let us consider what we can achieve by extending our powers over the things we don’t currently control.
Over our welfare system, our economy, our energy supplies and our international security.
Because there is no doubt we are paying a heavy price for Westminster decisions.

 Así que consideremos o que poderíamos conseguir mediante a ampliación dos nosos poderes sobre as cousas que non controlamos.
Co noso sistema de asistencia social, a nosa economía, os nosos suministros de enerxía e a nosa seguridade internacional.
Porque non hai dúbida de que estamos pagando un prezo moi alto polas decisións de Westminster.On Wednesday I met with the Prime Minister in London at the Joint Ministerial Committee.
 Let me give you a taste of three aspects of that meeting to see the difference of perspective between the Governments – not just Governments but political cultures- of these islands.
Youth unemployment – a fundamental issue facing society as we move out of recession.

O mércores reuninme có Primeiro Ministro en Londres, no Comité Ministerial Conxunto
Vouvos dar unha idea dos tres aspectos desta xuntanza para ver a diferencia de perspectiva entre os nosos gobernos, non só dos gobernos senón da cultura política nestas Illas.
O desemprego xuvenil, un problema fundamental que enfrenta a sociedade e que nos move fora da recesión.

Scotland is the only country in Europe with a dedicated Youth Employment Minister in Angela Constance. We have a youth guarantee in Scotland that any youngster between 16-19 without a job, education or training gets the offer of help within 4 months.
It is quick intervention and it works.
There is a European proposal to extend this. Westminster opposes it not because it is not a good idea but basically because it is European.

Escocia é o único país de Europa cun Ministro de Emprego Xuvenil adicado a Angela Constanza. Temos a garantía de que a xuventude en Escocia, calqueira moz@ entre os 16 a 19 anos desempregad@, sen educación ou formación, recibe ofrecimento de axuda dentro de 4 meses.
É unha intervención rápida e funciona.
Hai unha proposta europea para ampliar isto. Westminster opónse a esto non porque non sexa unha boa idea, senón básicamente porque é unha medida europea.We need the freedom to respond to European initiatives in the best way for Scotland, not to have a proposal on training for youngsters distorted through a Eurosceptic lens.
I’m delighted to announce one such further initiative today.

Precisamos a liberdade para responder ás iniciativas europeas do mellor xeito para Escocia, para non contar cunha proposta de formación para os xóvenes a través dun lente euroescéptico distorsionado.
Estou encantado de anunciar hoxe esta iniciativa reforzada:

 

THE ALLOCATION OF A 60 MILLION POUND PACKAGE SUPPORTING 43 PROJECTS ACROSS THE COUNTRY CREATING MORE THAN 3,000 JOBS.
FRIENDS – FROM THE DEVELOPMENT OF A NEW GATEWAY TO WESTER ROSS TO AN INVESTMENT FUND IN FIFE, ALL OF THESE PROJECTS WILL SUPPORT VITAL OPPORTUNITIES FOR OUR YOUNG PEOPLE.

A ASIGNACIÓN DE 60 MILLONS DE LIBRAS, UN PAQUETE DE APOIO DE 43 PROXECTOS EN TODO O PAÍS CREANDO MAIS DE 3.000 POSTOS DE TRABALLO.
AMIG@S - DENDE O DESVOLVEMENTO DUN NOVO PORTAL DE WESTER ROSS A UN FONDO DE INVERSIÓN EN FIFE ,TODOS ESTES PROXECTOS DEFENDERAN OPORTUNIDADES VITAIS PARA A NOSA XENTE XOVEN


 And you know what? The fact that it comes from European initiative is something which will not concern the young people who are benefiting - not one jot.
WE WILL NOT ALLOW ACTION ON YOUTH UNEMPLOYMENT TO BE RESTRICTED BY THE PAROCHIAL INSULARITY OF WESTMINSTER.

E sabedes qué? O feito the que veña dende unha iniciativa europea é algo que non vai afectar aos xóvenes que se benefician dela, nin unha pizca.
NON PERMITIREMOS QUE A ACCIÓN SOBRE O DESEMPREGO XUVENIL SEXA RESTRINXIDA POLA INSULARIDADE PARROQUIAL DE WESTMINSTER

Then we had a discussion on the great sporting and cultural events being held in these islands.
The Olympic Games was a great event, the Derry/Londonderry cultural city is a great event. The Commonwealth Games will be a great event.
But one reason we all feel positive about Glasgow 2014 is that we are not financing a great Games out money which should be going to good causes.

 Logo tivemos unha discusión sobre os grandes acontecementos deportivos e culturais que se celebran nestas Illas
Os Xogos Olímpicos foron un grande evento, a cidade cultural de Derry/Londonderry é un grande evento. os Xogos da Commonwealth serán un grande evento.
 Mais unha das razóns que tod@s sentimos positiva sobre Glasgow 2014 é que non estamos financiando aos grandes xogos con cartos que deberían ir para as boas causas.


More than a year after the Olympics Scottish good causes are still waiting for the promised return of £114 million of lottery funding which was diverted to fund the London Games.
IN CONTRAST EVERY PENNY PIECE OF FUNDING FOR THE COMMONWEALTH GAMES AND ITS LEGACY IS BEING DELIVERED BY THE SCOTTISH GOVERNMENT, THE CITY OF GLASGOW AND COMMERCIAL SPONSORSHIP – AND IT WILL BE THE GREATEST SPORTING EVENT THAT SCOTLAND HAS EVER SEEN.

 Mais dun ano despois dos Xogos Olímpicos, as causas nobles escocesas seguen na espera dun prometido retorno de 114 millóns de libras esterlinas dos fondos da lotería que foron desviados para financiar os Xogos de Londres.
EN CONTRASTE CADA PENIQUE COS QUE SE FINANCIAN OS XOGOS DA COMMONWHEALTH E O SEU LEGADO, ENTRÉGASE POLO GOBERNO ESCOCÉS, A CIDADE DE GLASGOW E O SEU PATROCINIO COMERCIAL, E SERÁ O EVENTO DEPORTIVO MAIS GRANDE QUE ESCOCIA NUNCA VIVIU.


The third subject was the bedroom tax - unforgivably targeted at some of the most vulnerable in our society.
Delegates, in the 1990s, the Poll Tax became a symbol of why devolution was necessary. The Bedroom Tax is becoming a symbol of why independence is necessary.

O terceiro tema era o imposto dormitorio (Bedroom tax), imperdonablemente dirixido a algúns dos mais vulnerables da nosa sociedades.
Delegad@s, na década dos 90, o imposto de capitación (Poll tax) convertiuse nun símbolo de porqué era precisa a Autonomía. O Imposto dormitorio estáse a convertir nun símbolo de porque é necesaria a independencia.


Remember - the Bedroom Tax was opposed by 90% of Scottish MPs in the House of Commons - yet it still passed and now penalises 80,000 households in Scotland – 80% include a disabled person.
In August it was condemned by a special rapporteur for the United Nations.
The Chairman of the Conservative Party said it was “disgraceful” that she was commenting.

Recordade, o imposto dormitorio foi rexeitado polo 90% dos deputados escoceses na Cámara dos Comúns, sen embargo, se aprobou e agora penaliza a 80.000 fogares en Escocia, o 80% deles inclúe a unha persoa con discapacidade.
En agosto foi condeano por un  Relator especial das Nacións Unidas.
O presidente do Partido Conservador dixo que era unha vergonza o que ela estaba comentando.
 

THAT IS NOT THE DISGRACE. THE DISGRACE IS THAT A UNITED NATIONS REPRESENTATIVE WAS FORCED TO COMMENT ON AN INJUSTICE IN 21ST CENTURY SCOTLAND.
DELEGATES – LET ME BE CLEAR - ONE OF THE FIRST ACTS OF THE SNP IN A GOVERNMENT OF AN INDEPENDENT SCOTLAND WILL BE TO SCRAP THE BEDROOM TAX.
 
ESA NON É A DESGRAZA. A DESGRAZA É QUE A REPRESENTANTE PARA AS NACIÓNS UNIDAS VEUSE NA OBRIGA DE COMENTAR SOBRE UNHA INXUSTIZA EN ESCOCIA EN PLENO SÉCULO 21.
DELEGAD@S, PERMITIDEME SER CLARO, UN DOS PRIMEIROS ACTOS DO SNP NUN GOBERNO DUNHA ESCOCIA INDEPENDENTE SERÁ ANULAR O IMPOSTO DORMITORIO. DELEGADOS

 The Edinburgh playwright David Greig says the independence debate allows us to explore every aspect of our national life and ask ourselves the question – ‘does it have to be like this?’
I don’t believe it does.

O dramaturgo de Edimburgo David Greig di que o debate de indepedencia nos permite explorar todos os aspectos da nosa vida nacional e facernos a pregunta: ten esto que ser así?
Eu creo que non.


Four years ago the previous Labour Westminster government attempted to sell-off the Royal Mail.
The plans were fiercely resisted in Scotland and rightly so.
But this month we were reminded of a painful lesson.
Regardless of what people in Scotland think or believe if Westminster is determined to sell off Scotland’s public assets then it will find a way.
 In the face of massive public opposition and ignoring the wishes of almost all Scottish MPs our postal service was privatised by a government we didn’t elect.
They hailed the sale of a profitable business at a knock-down price as a good thing.
It is the equivalent of selling off £10 notes for a fiver and calling it a success!

 Hai catro anos o anterior goberno laborista de Westminster intentou vender o Servizo de Correos.
Os plans foron fieramente rebatidos en Escocia e con razón.
Pero este mes nos recorda unha lección dolorosa.
Independentemente do que a xente en Escocia pensa ou cre, se Westminster está decidido a vender activos públicos de Escocia, atoparán a maneira.
Fronte á oposición pública masiva e facendo caso omiso aos desexos de case todos os deputados escoceses, o noso servizo postal foi privatizado por un goberno que non eleximos.

Se felicitaron pola venta dun negocio rentable a prezo de derribo como algo bó.
É o equivalente de vender 10 libras por un billete de cinco e decir que é un éxito!

And it’s the latest instalment in Westminster’s privatisation obsession.
Now where we – as a government - have the powers to protect our services we have succeeded.
Despite privatisation elsewhere in the UK, Scottish Water remains in public hands and now Scotland has the lowest average household water bills in these Islands.

 E esta é a última entrega da obsesión de privatización de Westminster.
Agora, dende a nosa posición como goberno, temos os poderes de protexer os servizos que temos logrado. Maila a privatización no Reino Unido noutros lugares, a Scottis Water segue en mans do sector público e agora Escocia ten as facturas de auga nos fogares mais baixos nestas Illas.. 


Conference - If we can make a success of Scottish Water we can make a success of the Royal Mail.
If elected in an independent Scotland I give this pledge:
An SNP government will bring our Royal Mail back into public hands.
In a properly run democracy governments exist to reconcile collective action and individual aspiration.
An effective water service and a socially committed postal service are essential platforms which allow business to grow and communities to prosper.

Conferenciantes, se podemos facer un éxito da Scottish Water, podemos facer un éxito da Royal Mail.
Se son elexido nunha Escocia independente dou esta promesa
Un goberno SNP traerá á nosa Royal Mail de novo a mans públicas.
Nunha democracia os gobernos debidamente xestionados existen para conciliar a acción colectiva e a aspiración individual.
Un servizo de auga eficaz e un servizo postal comprometido socialmente son plataformas esenciais que permiten que o negocio creza e as comunidades prosperen.Scots are famed across the world for our entrepreneurial spirit.
But the Westminster economic system is not working for Scotland.
The difference in economic performance between areas is greater in the UK than any other European Union nation.
It has created one of the biggest gaps between rich and poor in the developed world – the fourth most unequal society in the OECD.
 
@s escoceses temos fama en todo o mundo polo noso espírito emprendedor.
Mais o sistema económico de Westminster non está funcionando para Escocia.
A diferencia no desempeño económico entre as áreas é maior no Reino Unido que en calqueira outra Nación da Unión Europea.
Ténse creado unha das mais grandes brechas entre ricos e pobres no mundo desarrollado, a cuarta sociedade mais desigual da OCDE.


That means people from ordinary backgrounds find it harder to get on and to get good jobs.
And it means something else.
This level of inequality offends the very basis of a good society.
IT FOSTERS DIVISION. IT STIFLES AMBITION.
AND NO INDEPENDENT SCOTTISH GOVERNMENT WOULD EVER ACCEPT SUCH AN APPALLING WASTE OF TALENT AND POTENTIAL.

Iso significa que as persoas con antecedentes comúns lles resulta mais difícil seguir adiante e conseguir bós empregos.
E significa algo mais. 

Este nivel de desigualdade ofende á base dunha boa sociedades.
FOMENTA A DIVISIÓN. SOFOCA A AMBICIÓN
NENGÚN GOBERNO ESCOCÉS INDEPENDENTE ACEPTARÍA XAMAIS TAL DESPERDICIO DE TALENTO E POTENCIAL.

 
So there is a choice. A choice between two futures:
Accept our status as an economic region of an unbalanced and unequal system.
Or embrace the powers of a national economy.
The powers to compete; to grow businesses here in Scotland; to attract headquarters and to ensure our best and brightest can realise their ambitions in their own country.

Por tanto aquí está a elección. Unha elección entre dous futuros:
Aceptar a nosa condición de rexión economica cun sistema desequilibrado e desigual
Ou abrazar o poder dunha economía nacional.  
Os poderes para competir, para facer medrar os negocios en Escocia, para atraer as sedes (grandes corporacións) e asegurar que os nosos mellores e brillantes poden facer realidade as ambicións no seu propio país.

THAT IS THE ECONOMIC PRIZE OF INDEPENDENCE.
ESTE É O PREMIO DA INDEPENDENCIA ECONÓMICA


Friends the Grangemouth refinery has been in existence for 90 years.
I grew up in Linlithgow and I have been conscious of the fires of Grangemouth all of my life but right now that plant is idle and cold.
And as the standoff continues the threat to Grangemouth grows. So let us inject some commonsense into this position.

Amigos da refinería de Grangemouth ven existindo dende hai 90 anos.
Medrei en Linlithgow e fun consciente dos lumes de Grangemouth toda a miña vida, mais neste momento a planta está en reposo e fría.

Que a medida que o enfrontamento continua, a ameaza a Grangemouth medra.  Así que vamos a inxectar un pouco de sentido común a esta posición.
 
To the union drop any strike threat. To the management fire up the plant and then negotiate against the background of a working facility not one which is in mortal danger. Find common ground.
So let me be quite clear.

Para o Sindicato descartade calqueira amenaza de folga.  Para a Dirección, prendede de novo a planta e logo negociade nun contexto de traballo e non nun que está en peligro de morte. Encontrade un terreo común. Así que permitídeme ser claro.


SCOTLAND WANTS TO SEE GRANGEMOUTH OPERATING AND THE PEOPLE OF GRANGEMOUTH WORKING.
FIRE UP THE PLANT AND DO IT NOW.

ESCOCIA QUERE VER A REFINERIA DE GRANGEMOUTH FUNCIONANDO E Á XENTE E GRANGEMOUTH TRABALLANDO.
PRENDEDE A PLANTA, E FACÉDEO XA

 
Friends, no-one in this party claims that an independent Scotland will be able to wish away global competition. We will still be affected by it, influenced by it and often challenged by it. No-one in this world owes Scotland a living.

Amig@s, ninguén neste Partido asegura que unha Escocia independiente será capaz de facer desaparecer a competencia global. Seguiremos estando afectados por ela, influenciados por ela e a miudo interpelados por ela. Ninguén neste mundo lle debe a vida a Scotland.

 
But there is a difference that will make the difference. An independent Scotland will have a Parliament with the full range of powers and the people will have a Government which is on their side.
Delegates – right now a Westminster Government that people in Scotland overwhelmingly rejected is giving tax cuts to millionaires at the same time as cutting the income of the low paid.

 Pero aquí está a diferencia que fará a diferencia. Unha Escocia independente terá un Parlamento con toda a gama de poderes e a xente vai ter un goberno que está do seu lado.
Delegad@s, neste momento un goberno de Westminster que a xente de Escocia rexeitou abrumadoramente está facendo recortes aos impostos dos millonarios, ao mesmo tempo que reduce os ingresos dos salarios mais baixos.  


 In contrast - almost exactly a year ago the Scottish Government announced it was bringing in a new living wage of £7.45 per hour.
This covers the 160,000 people in Scotland working for central government, its agencies and the NHS.
This is part of what we call the “social wage” - the contract between the people of Scotland and their Government.

 En contraste, hai casi exactamente un ano, o goberno escocés anunciou que traia un novo salario mínimo de 7,45 libras/hora
Isto inclúe  ás 160.000 persoas que traballan para o Goberno central, as súas axencias e o Servizo Nacional de Saúde 
Esto é parte do que chamamos "salario social", o contrato entre o pobo de Escocia e do seu goberno.


It affords people the opportunity to provide for themselves and their families.
With independence we should have the aspiration to achieve a living wage for all workers – not just those under the responsibility of government. Yesterday Nicola explained how we intend to encourage the private sector to move towards the living wage.

Brinda ás persoas a oportunidade de mantenerse a si mesmas e as súas familias.
Con independencia de que debemos ter a aspiración de lograr un salario digno para tod@s @s traballadores, non só os que son responsabilidade do goberno. Onte Nicola explicou como vamos alentar ao sector privado para avanzar cara ao salario digno.


And today I can announce further steps toward achieving that ambition.
Around 70,000 people currently receive the minimum wage in Scotland.
In real terms the minimum wage has failed to increase in almost a decade.
Indeed in every single year since the recession of 2008 that minimum wage has failed to keep up with the cost of living. 

E hoxe podo anunciar novas medidas cara o logro desa ambición.
Ao redor de 70.000 persoas reciben actualmente o salario mínimo en Escocia.
En términos reais, o salario mínimo non aumentou en case unha década.
De feito, en todos os anos dende a recesión de 2008 o salario mínimo non logrou manterse ao dia có coste da vida.


If elected, on independence - this Scottish Government will establish a Fair Work Commission.
THE CENTRAL PILLAR OF THAT COMMISSION WILL BE TO SET A MINIMUM WAGE GUARANTEE.
I CAN ANNOUNCE THAT THIS GUARANTEE WILL ENSURE A MINIMUM WAGE THAT RISES - AT THE VERY LEAST - IN LINE WITH INFLATION.
LET US PLEDGE THAT NEVER AGAIN WILL WAGES OF THE LOWEST PAID IN SCOTLAND FAIL TO KEEP UP WITH THE COST OF LIVING.

Elexido en independencia, este Goberno escocés establecerá unha Comisión de Traballo Xusto.
O PILAR CENTRAL DESTA COMISIÓN SERÁ GARANTÍA PARA UN SALARIO MÍNIMO .
PODO ANUNCIAR QUE ESTA GARANTIA ASEGURARÁ UN SALARIO MINIMO QUE SUBA POLO MENOS, AO RITMO DA INFLACIÓN.
COMPROMETÁMONOS A QUE NUNCA MAIS TEREMOS EN ESCOCIA OS SALARIOS MAIS BAIXOS QUE NON SE MANTEÑEN CO COSTE DA VIDA.


If this had been in force in the last five years – the lowest paid Scots would today be a total of almost £675 better off.
FRIENDS WORK SHOULD PAY – AND WE MUST ENSURE THAT WORK PAYS BY RAISING THE SKILLS AND REWARDS OF LABOUR NOT BY REDUCING PEOPLE TO PENURY AND DESPAIR.

Si esto tivera estado en vigor os pasados cinco anos, os escoceses peor pagados terían hoxe un total de case 675 libras en mellor situación.
AMIG@S O TRABALLO DEBE SER PAGADO E DEBEMOS GARANTIR O SOLDO ELEVANDO AS HABILIDADES E RECOMPENSAS DE TRABALLO E NON REDUCIR ÁS PERSOAS Á MISERIA E A DESESPERACIÓN.

As we move into this crucial year for Scotland we accept - indeed relish - the challenge to furnish the people of Scotland with the information necessary to assess the opportunities of independence.
I CAN THEREFORE ANNOUNCE THE SCOTTISH GOVERNMENT WILL PUBLISH THE WHITE PAPER ON INDEPENDENCE ON TUESDAY 26 NOVEMBER.
IT SHALL DO TWO THINGS:

Así coma avanzamos neste ano crucial para Escocia aceptamos - de feito saboreamos- o reto de proporcionar ao pobo de Escocia a información necesaria para evaluar ass oportunidades de independencia.
PODO ANUNCIAR POLO TANTO QUE O GOBERNO ESCOCÉS PUBLICARÁ O LIBRO BLANCO SOBRE INDEPENDENCIA O MARTES 26 DE NOVEMBRO.

ESTO CONSEGUIRÁ DUAS COUSAS:


  
First, it will spell out the platform that we will establish for Scotland between the referendum next year and the first elections for an independent Scottish Parliament in the spring of 2016.
It will therefore be clear that independence is not at its heart about this party or this administration or this First Minister but about fundamental democratic choice for Scotland - the peoples’ right to choose a Government of our own.

Primeiro, explicaráse en detalle a plataforma que imos establecer para Escocia entre o referendo do próximo ano e as primeiras eleccións para un Parlamento escocés na primaveira de 2016.
Polo tanto, será claro que a independencia non está no corazón deste Partido, ou deste goberno ou deste Primeiro Ministro, senón na elección democrática fundamental para Escocia, o dereito dos pobos a elexir o seu goberno propio.
And secondly the White Paper will set out the why of independence, our vision of Scotland – the Scotland that we seek.
We seek a country with a written constitution protecting not just the liberties for the people but enunciating the rights of the citizen.
We seek a country where we make work pay not by humiliating those with disabilities but by strengthening the minimum wage.

E en segundo lugar, o Libro Blanco exporá o porqué da independencia, a nosa visión de Escocia - a Escocia que buscamos.
Buscamos un país cunha constitución escrita non a protección das libertades para o pobo senón tamén enunciar os derechos d@s cidadáns.

Buscamos un país non traballamos para humillar aos discapacitados senón para fortalecer un salario mínimo

We seek a country where key public services remain in public hands.
We seek a country where business prospers but where the public are protected against the abuse of monopoly power.
We seek a country where the right to health and education are based on human need and ability not on the size of your wallet.
We seek a country which understands its contribution to culture and creativity as part of an international framework.

Buscamos un país onde os servizos públicos esenciais permanezan en mans públicas.
Buscamos un país onde o negocio prospera, pero onde o público estea protexido contra o abuso de poder dos monopolios.
Buscamos un país onde o dereito á saúde e a educación se base nas necesidades humanas e a capacidade non estea no tamaño da súa billetera.
Buscamos un país que entenda a súa contribución á cultura e á creatividade como parte dun marco internacional.And we seek a country which judges its contribution on how useful it can be to the rest of humanity not on how many warheads it can balance on a Trident submarine.
The late, the great Iain Banks, said independence will boost the morale of the nation.
He wrote of what he believed would be the “sheer energisation of a whole people.”
That energy can already be felt across Scotland.

E buscamos un país que xulga a súa contribución no útil que pode ser para o resto da humanidade, non da cantidade de cabezas nucleares que pode manter sobre un submarino Trident. 
O finado, o grande Ian Banks, dixo que a independencia elevará a moral da nación.
El escribiu acerda do que el creia que seria "a grande activación de todo un pobo"
Esa enerxía xa se pode sentir en toda Escocia.


 
People are starting to imagine a better life, better communities and a better country.
We are truly privileged.
Because in less than one year’s time we can stop imagining.
And we can start building.
Building the Scotland we know is possible.
We should remember that Scotland has been on a Home Rule journey for well over a century

 A xente empeza a imaxinar unha vida mellor, mellores comunidades e un mellor país.
Somos realmente privilexiados.
Xa que en menos dun ano poderemos deixar de imaxinar.
E poderemos empezar a construir.
A construción da Escocia que sabemos que é posible.
Deberamos lembrar que Escocia ven facendo unha viaxe de Autodeterminación de mais dun século.


Twice in the more recent chapters of that story have the people been asked the question: “Yes or No?”
And twice already they have said “Yes”, once narrowly and then overwhelmingly.
So it is our privilege in this generation to determine the next chapter of Scotland’s story.
And when the pages of books yet unwritten speak to generations yet unborn of this time and this place, of our Scotland today, what is the story they will tell?


Dúas veces nos mais recentes capítulos desta historia se ten preguntado ao pobo: "¿Sí ou Non?"
E duas veces dixeron que si, unha vez tímidamente e logo dun xeito abrumador.

Polo tanto,  é un privilexio nesta xeneración determinar o próximo capítulo da historia de Escocia
E cando as páxinas dos libros ainda non escritos falen ás xeneracións vindeiras deste tempo e deste lugar, da nosa Escocia actual ¿qué historia contarán?They can say that we who lived at this special time recognised a priceless moment for what it was.
That those who saw this chance did not baulk at it.
That those who were given this moment did not let it pass by.
And that we, Scotland’s independence generation, reached out and grasped the opportunity of a lifetime when it came our way.
We will NOT wake up on the morning of 19 September next year and think to ourselves what might have been.

Poden decir que nós os que vivimos nesta época especial recoñecimos o valioso que era este momento..
Que os que viron esta oportunidade non se resistiron a ela.
Que nos que recibiron este momento non o deixaron pasar.
E que nós, a xeneración da independencia de Escocia, se aferrou á oportunidade da súa vida cando chegou ao noso camiño.
Non despertaremos a mañán do 19 de setembro do próximo ano e pensando no que nós mesmos poderíamos ter conseguido.

 

 We WILL wake up on that morning filled with hope and expectation – ready to build a new nation both prosperous and just.
After almost a century of Scotland moving forward to this very moment – let us ask ourselves these simple questions:
If not us - then who?
If not now - then when?
Friends - we ARE Scotland’s independence generation.
And our time is now.

Espertaremos esa mañán cheos de esperanza e expectación - listos para construir unha nova Nación próspera e xusta.
Logo de case un século de ter Escocia avanzado ata este mesmo momento, preguntémonos estas preguntas sinxelas:
Se non somos nós, logo quén?
Se non é agora, cando?
Amig@s, SOMOS a xeneración da independencia de Escocia,
e o noso momento é AGORA

Ningún comentario:

Publicar un comentario