martes, 30 de setembro de 2014

The VOW: the lies that some chosed to believe / O voto: as mentiras que algúns quixeron crer

Xa vos teño falado do papel que xogou a prensa escocesa (a órdenes de Londres) no referendum escocés. Pero se algún xornal ten apostado mais polo Non, ese foi o Daily Record, que xa non tiña moita credibilidade, menos agora.

I have spoken before about the role of the Scottish Media (commanded from London) in the referendum. But there is one newspaper which has been important in terms of encouraging the NO vote, and that was the Daily Record, which if it didn't have much credibility before, has even less now.
 

Afortunadamente quedan os arquivos e as hemerotecas para lembrarnos as mentiras plasmadas en papel, como esta que vos presento aqui, que deu cobertura á datos sobre o petróleo que foron desmentidos unha vez pasado o 18 de Setembro.

Fortunalely we have arquives and files to remind us all of the lies published in the  paper, for example this one; here you have some news about oil before the referendum and contradictory news after the 18th of September.

Logo de ter engañado e mentido ao pobo escocés publicando o chamado "the VOW" e supoño que movidos polas perdas millonarias en venta de xornais o Daily Record intenta enmendar a plana... demasiado tarde, eles sabían qué iba pasar.. polo tanto, que cadaquén asuma as consecuencias dos seus actos e a responsabilidade xornalística, se é que a teñen...

After lying and cheating the people of Scotland by publishing "The Vow" and, I guess, driven by the continuing economic losses of sales, the Daily Record tries to rectify... too late, they knew what was going to happen... so let every one assume the consequences of their actions and their journalistic responsibility, if they have any. 


Moi pronto empezaron os lamentos, pero os lamentos xa non valen de nada agora. E polo que parece, viran lamentos peores... 

Very soon their wailing began but those cries are worthless now. And it seems that worst wailing is still to come... 

http://www.scotsman.com/news/politics/top-stories/gordon-brown-backs-federalism-in-event-of-no-vote-1-3511291 

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29432379
http://www.snp.org/media-centre/news/2014/sep/salmond-comments-browns-latest-proposals 


A reflexión que fago de todo isto é:  somos realmente tan pardillos como para crernos todo o que publica a prensa, mesmo cando a frase "non podes crer nin unha soa palabra da prensa" é tan usada por tod@s nós?  Por qué acontece tan a miudo, da igual se vives en Galiza como en Escocia?

The reflection I made about this all is:  Are we so daft that we believe everything published in the newspapers, even after we've all been saying very often the phrase "you can not believe a single word"? Why does it happen so often in our lives, no matter if you are living in Galiza or Scotland?

É simplemente non asumimos a responsabilidade de buscar medios alternativos de información; e vou mais alá,  simplemente non asumimos a responsabilidade de decisión que temos e nos guiamos polo mais doado (ainda sabendo que é o mais equivocado) de ficar coma ata agora? En serio somos irresponsables? Somos tan egoístas de no pensar no que lle deixamos ás xeneracións que veñen detrás nosa e que merecen novas oportunidades?
 Qué mensaxe lles queremos lanzar? Que non hai nada que facer, que vivan amargamente neste mundo sen ningunha esperanza de cambio ou que é inútil tentar construir algo novo? Tan amargados estamos? 

Is it like this because we are no longer able to assume our own resposabilities and find alternative information? Or does it go further... Is it just because we don´t assume the full responsability we have and we decide to take the easier way (even when we know is the wrong decision) to just stay the same?  Are we seriously so irresponsable? Are we so selfish that we don´t think about the next generations who deserve news opportunities?
What kind of message do we want to send them? That there is nothing to do, that they have to live with bitterness and without hope for any change or to build anything new? Are we so bitter? 

Estamos aprendendo continuamente e quero pensar que superaremos estas teimas, estas obsesións, que poderemos actuar de xeito xeneroso, porque nós xa tivemos ou estamos a ter as nosas oportunidades, xa estamos a vivir a nosa vida, e mais tarde ou mais cedo, temos que deixar paso a quen ten dereito a vivir con intensidade e con esperanza o mundo que lles deixaremos nuns anos...


We are always learning and I would like to believe that we'll get over this week's obsessions and we'll be able to act generously. We had our opportunities, we are living our lives, and sooner rather that later we will have to step down and let the new generation live intensely and with hope, the world that we leave them some years ahead...

Pensemos niso, da igual se estás en Galiza ou en Escocia ou en calqueira outro lugar. As mentiras que utilizaron para engañar ao pobo escocés, son as mesmas que escoitamos día a día aqui. Os castigos son exactamente iguais para os mais débiles, para os mais desprotexidos... e se estás nunha situación privilexiada e cres que non te vai tocar, pensa duas veces... a vida da moitas voltas.  A dependencia non é unha opción.


Let's think about it, no matter if you are in Galiza, in Scotland or anywhere... The lies that the Establishment  used to cheat the people of Scotland, are the same lies that we listen to here every single day. And the punishment is exactly the same, for the weakest, for the most unprotected... and if you are in a privileged status and you think that this is not for you... think twice... life takes many turns. Dependence is not an option.

Mentres tanto, os Concellos laboristas de Aberdeen e Glasgow empezan a castigar con taxas aos que se rexistraron para votar... con efecto retroactivo de 20 anos... Abusivo e vergonzoso.

Meanwhile, the Labour Councils of Aberdeen and Glasgow have started to punish with old taxes those who registered to vote... with taxes from 20 years ago until the present... abusive and disgraceful...


Afortunadamente o traballo de base continua... ogallá que con pronto éxito: 
Fortunalely, the grassroot work continues... and I wish them a very early success:


1 comentario:

  1. Un trabajo bien hecho, buenas bases, legalidad y tesón llevarán al final del camino al triunfo........................

    ResponderEliminar