domingo, 1 de febreiro de 2015

Burns Night in Compostela 2015 - A Galician-Scottish brotherhood #BurnsNight #Galiza #Scotland #culture #poetry


Last year we celebrated our first Burns Night at home and we had lots of fun, so we thought why not to continue with this amazing tradition and make stronger links between our culture? 

No pasado ano celebramos a nosa primeira Burns Night en casa e pasámolo de medo e pensamos, porqué non continuar celebrando esta fermosa tradición e fortalecer os vínculos das nosas culturas? 

As usual, everyone participated helping with something and Laura put her lovely cooking touch to this with a traditional Scottish cake

Como é habitual, cada un participou axudando con algunha cousa e Laura puxo o seu marabilloso grao de area cociñando un tradicional pastel escocés.This year we didn´t have the same technical problems of last year and the haggis was spectacular; and Douglas gave the "address to the Haggis" amazingly well (what else could I say about my beloved husband?)

Este ano non tivemos problemas técnicos do pasado ano e a cerimonia do haggis estivo espectacular: e Douglas recitou o "Address to the Haggis" impresionantemente ben (qué podo dicir do meu amado home?)
But we did have a wee technical problem though with the toasts to the lassies and laddies ... but we were able to resolve it without much trouble... lol... Manolo made a great toast to the lassies and it was myself answering with the reply to the laddies.

Co que si tivemos un pequeno problema técnico foi co brindis aos mozos e mozas... pero puidemos resolvelo sen moito  problemas... lol .. Manolo fixo un fenomenal "Brindis para as mozas" e eu mesma respondín có meu "brindis para os mozos"


Poetry is essential on Burns Night  and for this occassion we have  a fantastic present from our cousins Trini and Carlos so we could read the poems of the Bard in Galego and Scots (more or less). 

A poesía é esencial en Burns Night e para esta ocasión tiñamos un fantástico regalo dos nosos curmáns Carlos e Trini, polo que puidemos ler os poemas do Bardo en galego e escocés (mais ou menos)  


Every one of us read a poem or sang a song in Galego or Scots. I and have to say that the boys are improving their way to sing "A Man for a' that"... next year they will do it even much much better.

Cada un de nós leu un poema ou cantou unha canción en galego ou escocés. Teño que dicir que os mozos melloraron moito na sua interpretación de "A Man for a' that".... o ano que veo faranno incluso moito moito mellor...


All the food was very yummy and our friends liked the Rabbie Burns napkens very much.

Todos os productos estaban riquísimos e aos nosos convidados gustaronlle especialmente as servilletas de Rabbie Burns
We all had a great time so, we decided to repeat it again next year but improving the party with more music, better pronountiation of Scots language (we did our best...) ,  a Bagpiper and a good place to have a Ceilidh, so we'll see you next year! Slainte!

 Pasámolo xenial, polo que xa decidimos repetir de novo o vindeiro ano pero mellorando a festa con mais música, mellor pronunciación da linguaxe escocesa (fixemos o que puidemos...), un gaiteiro e un bo sitio para un Ceilidh, ou sexa que verémosvos o ano que ven. Saúde! 


More information about Rabbie Burns / Mais información sobre Rabbie Burns

Robert Burns
Burns Routes:
http://www.scotsman.com/lifestyle/books/routes-walked-by-robert-burns-published-online-1-3668061

Ningún comentario:

Publicar un comentario