venres, 7 de xuño de 2013

SPANISH MEDIA ON SCOTTISH REFERENDUM // A PRENSA ESPAÑOLA E O REFERENDUM DE ESCÓCIA


I'm ashamed... not for me... I'm happy to feel and think like I do... I'm ashamed and angry because the Spanish Media continues to support the Better Together Campaign... oh yes... the PP and Tories are all friends... the PP and Tories have a common objetive:  globalization, centralise the powers, cuts on  human and fundamental rights... and, of course, they have the power of media.

But Scotland is a real pain and a bad example for all European countries. I told you before about that, lots of "specialists" on politics visiting Spain and all the commentaries from PP leaders... 


In Spain we are still fighting for "the right to decide".... supposedly we got some devolution powers... however every day we end up with less and less devolution, a horrible nightmare from the past is threatening us every day in every cut ... we've got corruption cases everywhere ... the Government is very afraid of any social movement and especially from Catalonia and the Basque Country.... Centralism.. "España, una grande y libre" the francoism slogan in now very present again. 

Not a single word about Yes Scotland Campaign, not a single word about the social policies of SNP. Not a single word about Scotland as part of the EU... Au contraire... we are suffering a terrible and constant dripping of NO supporters and they get full attention because they have to explain to the Spanish people how bad "separation" is, how low the Yes support is , how weak the SNP policies are and the SNP arguments backing the YES campaign... 

I humblely think that it would be very useful to publish some interviews from Yes Supporters, on our blogs, in our local magazines, I know it will help just a wee bit, but the important battle is in the media, and working on the undecided in Scotland... living abroad, the important thing is make them respect the Scottish process and the Scottish people, and to shout out that there is another alternative for a healthy Europe.


Estou avergoñada... non por min, eu estou feliz de sentir e de pensar coma o fago... estou avergoñada e enfadada porque a prensa española segue a apoiar a campaña Better Together... como non... O PP e os Tory son amiguiños... O PP e os Tory teñen un obxetivo común: globalización, centralizar os poderes, cortar dereitos fundamentais e humáns. E por suposto teñen o poder sobre os medios de "comunicación"

Mais Scotland é un grao no cú, un mal exemplo para todos os pobos de Europa. Xa o dixen en anteriores ocasións... a continua visita de "especialistas políticos", os comentarios envelenados de certos líderes do PP.En España ainda estamos a loitar polo "dereito a decidir"... supostamente temos competencias autonómicas... mais cada dia, ademais que termos menos autonomía, un terrible pesadelo do pasado vennos a ameazar, en cada recorte... temos corrupción en todos os currunchos... o Goberno ten medo de cada movemento social e especialmente os que xurden en Catalunya e en Euskal Herria. Centralismo. "España, una, grande y libre" o slogan do Franquismo está de novo presente.

Nen unha palabra sobre a campaña do Yes Scotland, nen unha soa palabra sobre as políticas sociais do SNP. Nen sobre Escócia coma parte da Unión europea... pola contra, estamos a sofrer a terrible e constante pingueira de siaeiros do NON, que teñen toda a atención porque deben explicar aos españoles o malo que é a "separación" ou o baixo apoio ao YES, ou a debilidade das políticas e argumentos do SNP apoiando a campaña do SI.

Humildemente penso que sería de utilidade publicar algunha entrevista dos siaeiros do YES nos nosos blogs, nos nosos xornais locais, sei que sería moi pouca axuda, pero a batalla importante é nos médios de comunicación e traballando cos indecisos en Escócia.... vivindo fóra de território escocés o importante é tentar que se respete o proceso escocés e ao pobo escocés, e berrar que existe outra alternativa para conquerir unha Europa sana.

Ningún comentario:

Publicar un comentario