martes, 8 de setembro de 2015

Galician farmers: their future is our also our future // Gandeir@s: o seu futuro tamén é o noso #tratoradas #audio #eusongandeir@ #Iamafarmer #GZFarmers from all over Galicia are mobilized these days in Lugo and Compostela, blocking the roads, the entries to the big supermarkets which refuse to pay a fair price per litre of milk (Dia and Carrefour, principally). They are calling not just for fair milk prices but for fair contracts. They apologise in advanced to the population for the inconvenience caused, but they have to protest, it is now or never,  they want to work and live with dignity, they don't want to close the farms.

Gandeir@s de toda Galiza están mobilizados estes días en Lugo e Compostela, bloqueando estradas, as entradas das grandes superficies que se negan a pagar un prezo xusto por litro de leite (Dia e Carrefour, principalmente) e reclamando non só un un prezo xusto para o leite senón tamén contratos xustos. Discúlpanse cós cidadáns por anticipado por todos os inconvintes causados, pero teñen que protestar, é agora ou nunca, queren traballar e vivir con dignidade, non queren pechar as explotacións. 

In Galicia, our main economic sectors are farming and fishing. If we lose those, we lose our present, and we'll lose our future.

En Galicia, a nosa economía fundamental é agrícola e marítimo. Se perdemos isto, perdemos o noso presente e perderemos o noso futuro. 

Galician farmers are angry as the Spanish and Galician Governments won't give them any solution. They talk about a dignified price like the French Government recognised for the French farmers. They vindicate the high quality of their dairy products as they have to pass very hard (and sometimes abusive) controls, and they also denounce the threats from the enterprises who refuse to pay in breach of agreed prices and buy other milk much cheaper and of much lower quality.

Os gandeiros galegos están enfadados xa que nin o Goberno Español nin o Galego lles da solución algunha. Falan de prezos dignos como fixo o Goberno francés concedéndollo aos gandeiros franceses. Reivindican a  alta calidade dos produtos lácteos e que pasan moi duros (e ás veces abusivos) controis, e tamén denuncian ameazas dos empresarios que se negan a pagar os prezos acordados e ameazan con mercar outro leite mais barato e de menos (ou nula) calidade.


On the 10th of September, they will finish this first phase of protests with a demonstration in Compostela. They call for everyone to be there and any single little show of support is more than welcome.

O 10 de Setembro rematará esta primeira fase de protestas cunha grande manifestación en Compostela. Piden que todos e cada un de nós que nos unamos e os acompañemos, e que cada pequena mostra de apoio é mais que benvida e agradecida.

I've been interviewing some of the thousands of farmers, and I'm very impressed with their explanations and their sincerity when explaining their situation, and I'm very proud of them for this mobilization. By supporting our farmers, our rural development, we support a better future and our youth will have more possibilities to stay here and create a better place to live. Without our farms, many young people will be condemned to emigrate once again.Estiven entrevistando a algúns dos miles de gandeir@s; estou impresionada pola súas explicacións e sinceridade sobre a situación, e moi orgullosa deles e das súas mobilización. Apoiando aos nosos gandeir@s, o noso desenrolo rural, apoiamos un futuro mellor a nosa mocidade terá mais posibilidades de ficar na terra e facer de Galiza un mellor lugar para vivir. Sin o noso rural, moit@s moz@s están condeados a emigrar unha vez mais.

From this blog, my full support  to  these people who, finally, are fighting together for survival.

Dende este blog, o meu total apoio a esta xente que, por fin, están loitando xunt@s por supervivencia. 


(AUDIO) Interview with our farmers. Thank you to them for their kindness and their opinions. 
(AUDIO) Entrevista c@s nos@s gandeir@s. Grazas a tod@s pola vosa amabilidade e polas vosas opinións.

Ningún comentario:

Publicar un comentario