martes, 22 de setembro de 2015

UPDATE: Galician fishermen mobilized // Mariñeiros galegos mobilizados

Our fishermen are mobilized

Today I've been learning A LOT with our fishermen from Cedeira, Laxe and Corme. Camped in front of the Galician Government in Compostela, they are calling for fair distribution of quotas . No news at the moment from the Minister (who is in Brussels) nor from the President of the Xunta de Galicia. 

They have received, they told me, lots of phone calls and visits from the media and political representatives of different organizations. Being fisherman is not an easy job, as they say "We should be treated like heroes, not like delinquents". 

They all agree that it is necessary to look after our seas, and fish carefully and they speak about the sea full love and respect. They think it is essencial to renovate and restructure the Fishing policies and to have a fairer system of quotas all over Europe; also, they think that the lack of knowledge of our politicians makes it more difficult for them to value and support their work.

"It would be great for the politicians  in charge of Fisheries,  to be able to go fishing with us at least for one night... " they said to me...  I totally agree. They deserve all our respect, recognition and support. 
At night in Compostela.... / Pola noite en Compostela


Hoxe estiven aprendendo MOITÍSIMO cos nosos mariñeiros de Cedeira, Laxe e Corme. Acampados diante da Xunta de Galicia en Compostela reclaman unha redistribución xusta das cuotas. Non hai, ata o de agora, noticias da Conselleira (que está en Bruxelas) nin do Presidente da Xunta de Galicia. 

Recibiron, cóntanme, moitas chamadas e visitas da prensa e de representantes políticos de distintas organizacións. Ser un mariñeiro non é un traballo doado, tal e como me din "Deberíamos ser tratados coma heroes, non coma delincuentes".

Concordan todos que é preciso coidar os mares, e pescar con coidado e falan do mar cheos de agarimo e respecto. Pensan que é fundamental renovar e reestructurar as políticas de pesca e tamén un sistema mais xusto de cuotas en toda Europa; tamén, pensan que a falta de coñecemento dos nosos políticos fai mais complicado que se lles valore e se lles poida apoiar. 

"Estaría xenial que os políticos encargados das políticas pesqueiras, fosen capaces de ir faenar con nós polo menos unha sóa noite..." dinme... Estou totalmente dacordo. Merecen todo o noso respecto, recoñecemento e apoio.


This is a wee song for Ricardo, Suso, Victor and the others... who remembered waiting for their fathers on the quay

Esta é unha pequena canción para Ricardo, Suso, Víctor e aos demais...  que lembraban cando esperaban aos seus pais no peirao...


Ningún comentario:

Publicar un comentario