domingo, 22 de novembro de 2015

30 dias / 30 days #PurseSeine #Fishing #Galicia #Pesca #OCerco #Acerga

After 30 days camped in front of the Galician Government there is still no reasonable answer from "Xunta de Galicia"

Despois de 30 días acampados diante do Goberno Galego, non hai unha resposta razonable da Xunta de Galicia.

The 120 vessels in ACERGA continue tied up. Over 1300 direct jobs are in danger in the Galician purse-seine #fishing sector. More than 5000 indirect jobs all over Galicia.  The Galician Government  looks away. Nor does the Spanish government offer any solutions and the families are desperate.

As 120 embarcacións de ACERGA continúan paradas. Ao redor de 1300 postos directos de traballo están en perigo no sector pesqueiro do cerco Galego; mais de 5000 postos indirectos de traballo en toda Galicia.  O Goberno galego mira para outro lado. Tampouco o Goberno español ofrece solucións.

Suddenly, a new association of fishermen has popped up - they say that they are 40 vessels... but the figures they have are very strange...there are 151 vessels in the purse-seine sector...  the maths doesn't add up. After many days of encampement, and two sucessful demonstrations in Sada and in Santieago de Compostla, this "new" association has appeared a little too quickly with the Galician Minister and is all over the media. Many wonder why now and ask for an open debate with real figures and numbers on the table. This debate is totally essencial now. Very few will believe any news coming from the Ministery now.

De súpeto, unha nova Asociación de mariñeiros do Cerco aparece, din ser 40 embarcacións...  pero as cifras que dan son moi estranas... hai 151 embarcacións no sector do cerco...  as matemáticas non dan. Despois de moitos días de acampada e duas exitosas manifestacións en Sada e Compostela, esta nova asociación aperece  demasiado rápido coa Conselleira do Mar en toda a prensa. Moitos nos preguntamos porque agora e queremos ver xa un debate aberto con datos e cifras enriba da mesa. É totalmente imprescindible ese debate aberto.  Poucos cren calquera cousa que veña agora da Consellería.

Every day, I receive a lot of information ... many are very concerned for the Galician fishing sector.... but others should be very worried for the Popular Party... (in fact, if I was the President, I would solve this as soon as possible and I would stand down the Galician Minister as soon as possible) ... a slow revolution against the Popular Party has been created by the incompetence of she who not long ago was the  Minister of Agriculture too...  It's very probable that her lack of respect towards Acerga's fishermen, her personal interests, and her bad actions against the fisheries sector, in general, will cost the conservatives the next Galician elections ... a joy for all us, indeed!

Cada día recibo informacións... moitas son moi preocupantes para o sector pesqueiro e marisqueiro galego... e outras que deberían ser moi preocupantes para o Partido Popular...  (de feito, si eu fose o Presidente, resolvería isto e cesaría á Conselleira o mais rápido posible )... hai xa unha revolución en contra do Partido Popular creada pola incompetencia da que non hai moito era tamén a Conselleira de Agricultura. Probablemente o seu mal facer, as súas faltas de respecto contra os mariñeiros de Acerga, os seus intereses persoais,  e as súas malas actitudes co sector pesqueiro, en xeral,  chegará a costarlle as eleccións aos conservadores... para ledicia de tod@s nós.


Ningún comentario:

Publicar un comentario