domingo, 15 de decembro de 2013

I NEED TO GO HOME // NECESITO VOLTAR A CASA


Dedicated to my husband and all Scots who are living far from home


For a Galician the word "emigration" is so important, like the word "food". It's part of our idiosyncrasy, our education, our history. Our people have been forced to emigrate for so long... even in these days.

Galician people have the concept "emigration" adhered to their skin like the result of it: MORRIÑA 

We have been suffering all kind of usual symptoms of the emigrant for many years as a consequence of this chronic disease: feeling patriotic is intensifying, nostalgia for what we leave behind, the need to recover our ancestral traditions and keep celebrating them where we are living, the need to feel at home no matter where you are, the need to empathize with the culture in which you live..

In addition, you feel that the link with the country which saw you grow up never breaks, the dream of returning to your country always beats in your head, in your heart, in your soul ... it never goes away, and every time I go back to Galiza it is a joy: how pretty Galiza is! How well you eat in Galiza! What are we Galicians like! How I would like to return,  home like nowhere else.

And then, comes the very difficult return for those whose role was years living away, when you come home you feel your heart is split in two, you live with the feeling of leaving a part of your soul wherever you lived, however badly you spent it, however difficult it has been, no matter how many years you've been out of your country. And many returned Galicians feel "morriña" (homesickness) for what they have left behind .... but they need to be here.

This story will sound very familiar to many Scots living away from home. This feeling intensifies with the migrated when something important is about to happen in your home country and you have to be part of it, you want to be part of that, it is your home, your life, your history that we are talking about.

It is no accident that the phrase "I NEED TO GO HOME" is insistently repeated these days by Scots who live abroad. They are part of Scotland, want to be part of their country and need to be there, at home, being paticipants in what is happening now. And in these times of great responsibility, there is no antidote to cure the homesick, you have to go home, even though that when you go back, you miss that other little piece of you.


Adicado ao meu marido e a tod@s @s escoceses que están vivindo lonxe do seu país:


Para un galego a palabra "emigración" é tan importante como a palabra "comida". É parte da nosa idiosincrasia, da nosa educación, da nosa historia. O noso pobo tense visto obrigado a emigrar, ao igual que agora.

O pobo galego ten o concepto emigración tan adherido ao seu pel coma a palabra que resulta diso: MORRIÑA

Anos e anos vimos sufrindo todos os síntomas típicos do emigrante como consecuencia desta enfermidad crónica: a intensificación do sentimento patrio, a nostalxia polo que deixamos atrás, a necesidade de recuperar as nosas tradicións mais ancestrais e a necesidade de continuar celebrándoas alí onde nos toque vivir, a necesidade de sentirse en casa non importa onde esteas, e a necesidade de sentir empatía coa cultura onde vivas.

Amais diso, sintes que o vínculo co país que che veu medrar nunca se rompe, o soño de voltar algunha vez ao teu país latexa sempre na tua cabeza, no teu corazón, no teu ser... Nunca desaparece, e cada vez que voltas a Galiza é unha ledidia: que bonita é Galicia, qué ben se come en Galicia, cómo somos os galego, coma me gustaría voltar, coma en casa en ningures...

Logo está o retorno, para quen lle tocou vivir anos fora, cando volta a casa está esa especie de sentir, do corazón partido, a sensación de deixar unha parte da tua alma onde viviches, por muy mal que o pasaras, por moi difícil que fose, non importa cántos anos botaches fora da Terriña. E moitos galegos retornados sinten que teñen morriña daquelo que deixaron atrás, pero precisan estar aquí.

Esta cantinela soará moi familiar a moitos escoceses que viven lonxe da súa casa. Este sentir do emigrado intensifícase cando algo importante está a punto de acontecer no teu país de orixe e tes que ser parte diso, queres ser parte diso, é a túa casa, é a túa vida é a túa historia do que estamos a falar.

Non é casual que a frase "Necesito voltar a casa" sexa repetida insistentemente nestes días por escoceses vivindo no extranxeiro. Eles son parte de Escocia, queren ser parte da historia do seu pais e necesitan estar ahi, no seu fogar, seren partícipes do que está acontecer. E en momentos de tanta responsabilidade,  non hai nada que poida curar esa MORRIÑA... hai que voltar a casa, ainda que cando voltes botes de menos ese outro pedazo de ti.
Ningún comentario:

Publicar un comentario