venres, 27 de decembro de 2013

OS GRANDES PROTAGONISTAS DO PROCESO ESCOCÉS // THE BIG PLAYERS OF THE SCOTTISH PROCESS #INDYREF
A ninguén lle resulta descoñecida a constante manipulación dos medios de comunicación e o efecto que esta ten na sociedade. A transmisión de ideas maliciosas repetidas ben de xeito constante, ben puntualmente, ten fins claros que non son precisamente á busca do noso benestar. 

The constant manipulation from media and the effect that this has over society is very well know to everybody. The transmission of repeated malicious ideas, sometimes constantly, very promptly has a clear purpose which evidently is not looking after our welfare.
É moi difícil sentírmonos protexidos ante tan obvia inxustiza, que vai en contra do dereito á información non sesgada. Poucas veces a xustiza actúa en contra destes abusos e a imaxe de Urdaci (TVE en tempo do PP) lendo a sentencia xudicial que lle obrigaba a rectificar unha información manipulada, forma xa parte da nosa memoria como algo anecdótico (para quen teña por costume o exercitar a memoria , claro está).

It is very difficult to feel ourselves protected from such obvious injustice, which goes against the right of objective information. Only sometimes does Justice act against these abuses and the picture of Urdaci (Spanish TV presenter in PP government’s time) when he was reading the judgment that forced him to rectify a manipulated newscast, belongs to our memories like something anecdotic. (for those who have the healthy habit  of exercising their memories, of course)


O uso interesado dos medios de comunicación ven sendo unha práctica habitual dende a súa aparición. De feito, moitos deles gustan de definirse a si mesmos coma independentes, libres, obxectivos e democráticos... Ben seguro que haberá que ir ao dicionario para poder recuperar o verdadeiro significado de tales definicións, o que por certo, é moi bo exercicio tamén... volo recomendo.

The interested use of the media is not new, it has been a usual practice since its beginning. In fact, lots of them love to define themselves as independent, free, objective and democratic media… Sure it really would be necessary to check the dictionary to find the real meaning of these definitions, which, by the way, is also a great exercise  I recommend you all do that.        


Algúns defenden este tipo de manipulación ou preferirían que os medios non informasen sobre nada , e citan exemplos a seguir pola TVE (coma se non tivera xa suficiente práctica). Déixovos este artigo de opinión como mostra :

Some defend this kind of manipulation or they would prefer for media not to give any information about anything, they even cite examples to be followed by TVE (as if they did not have enough practice). I give you this article of opinion as a proof of it.
Resulta absurda a visión que pretenden estender no Estado español sobre a “obxectividade”da BBC... os que seguimos un pouco o tema escocés, podemos dar fe da ás veces falta de respecto de entrevistadores a entrevistados, da manipulación do son dos micros durante entrevistas de relevancia, do silencio como resposta á rectificación dunha noticia mal reportada, da parcialidade manifesta e doutras moitas características nada exemplares.

It is absurd the vision that some pretend to extend all over Spain about BBC’s “objectivity”... those who are following the Scottish process a wee bit can talk about the lack of respect from interviewers to interviewed, or sound manipulation during important interviews, or silence as an answer for necessary rectification of very badly reported news, or its manifested parciality and lots more not exemplary characteristics.


NewsnetScotland ven de publicar uns espectaculares artigos ben documentados con evidencias mais que claras da manipulación da BBC. Isto non é algo puntual, isto ben sendo así dende antes de convocarse o referendo, e intensificouse moitísimo mais dende a convocatoria do mesmo. Digamos que a definición “pro-unionista” engloba a meirande parte da prensa escrita, radio e televisión de Escocia. E aquí aparece outro termo a ter en conta: BIAS, para referirse á tendencia dentro das informacións que se transmiten... evidentemente tendencia non equilibrada.

NewsnetScotland has just published two great articles well documented with very clear evidence of BBC’s manipulation. This is not something isolated, it has been this way since before the announcement of the referendum, and it has intensified even more since its public call. We can say that the definition of “pro-unionist” encompasses almost all the Scottish  newpapers, radio and television. And in this way we can see the term:  BIAS referring to a clear trend on the news that they transmit… evidently not a balanced trend.

En vista desta situación de desequilibrio informativo, e como non podía ser doutro xeito cando se está a falar dun importante momento histórico, comezaron a xurdir medios alternativos en forma de xornais dixitais, webs, blogs ... coa finalidade intentan neutralizar a invasión desta tendencia maliciosa noticias  mal fundamentadas, silenciadas ou manipuladas e dar outra visión mais real das noticias e do momento que se está a vivir.

In view of this unbalanced news situation, and as it couldn't be any other way when we are talking about a historic moment, alternative media in the form of digital newspapers, webs, blogs have started to pop up ... in order to try and neutralise the invasion of such a malicious trend, the transmition of false news, or blackouts or manipulation, and to give another version closer to reality and the important present moment we are living.


Un dos fenómenos mais interesantes é o de Wings Over Scotland. O Reverendo Stuart foi quén de pór en marcha unha fantástica web onde vai analizando e descubrindo as mentiras que utiliza a Campaña Better Together . Un batallón de “alert readers” (outro dos novos conceptos a ter en conta) axuda ao Rev. Stuart nesta ardua tarefa. É importante reseñar que este tipo de colaboración logra que a xente se sinta útil e participe activamente, conseguindo que vexan o proceso non coma  “outsiders” senón sentindo unha completa integración no mesmo.

One of the most interesting phenomenons is Wings Over Scotland. Rev. Stuart started up a fantastic webside where he  finds and analyses the lies that Better Together often uses. A troop of “Alert readers” (another concept to consider) help Rev. Stuart in this hard work. It is important to point out that this kind of collaboration gets the people feeling useful and they participate actively, therefore achieving their popular complete integration in the process, not feeling like outsiders.              


Wings over Scotland foi quen de recoller dun xeito incriblemente rápido os cartos necesarios para realizar varias enquisas sobre a evolución da intención de voto. Con moito sentido de humor, tan parecido á nosa retranca, cada día analizan a realidade escocesa e as metedura de pata dos políticos.

It was Wings over Scotland who brought together all the necessary money to do various surveys about the evolution of the intention to vote. With a great sense of humor, very similar to our ironic “retranca” word play, they analyse the Scottish reality and the gaffe of British and Scottish politicians every single day.


O propio Rev. Stuart explica nesta entrevista cómo e porqué nace Wings:


Rev. Stuart himself explains how and why was Wings over Scotland was born:
Moitas destas novas webs e as súas campañas sobreviven grazas á colaboración das aportacións d@s cidadáns quen precisan e esixen información de calidade e non manipulada e saben que nos medios tradicionais é ardua difícil, por non dicir imposible atopala. 

Many of these webs and their campaigns survive thanks to the collaboration and donations of citizens who wish to get quality, non manipulated information and who know that it is improbable and difficult to get this from the traditional media.
 
Velaí os conceptos de: Crownfunding e Citizen journalism
And voilà the concepts of : Crownfunding and Citizen journalism.

Neste momento hai campañas abertas para recollida de fondos de
At the present moment there are campaigns open for donations to:

Yes Scotland:
NewsnetScotland:
Wings Over Scotland:
Bella Caledonia:Sendo parte activa dun proceso destas características é necesario tomar conciencia do que os cidadáns se xogan, argumentar ben o porqué defendes o SI e porqué rexeitas o NON (ou viceversa). Afortunadamente, a campaña do SI en Escocia, ten mais razóns de peso que a campaña do NON.

Being an active part of a process of these characteristics, it is necessary to be aware of what is at stake for the citizens, it is necessary to have good arguments and to know why are you supporting the Yes and why you reject the NO (or viceversa). Fortunately the Yes Campaign in Scotland has a more weighted argument than the No Campaign.
A publicación do White Paper é a meirande mostra da aposta por una Escocia independente do goberno escocés. E foi publicado e presentado para que todos e cada un dos potenciais votantes o 18 de setembro teñan claro qué pasaría de votar SI ou qué consecuencias tería votar NON. A acollida nos medios británicos e internacionais foi ínfima, xa que evidentemente un asunto de tal calibre debe ser minimizado e ocultado e criticado con pobres consignas ata a saciedade, por si as moscas... 

The publication of the White Paper is the most important commitment from the Scottish Goverment for an independent Scotland. It was published and presented in order to give all the information to everyone of the potential voters, for them to know what will happen in the case of a Yes vote and the consequences of a NO vote. The British and International media coverage was negligible because, obviously a case of this caliber should be minimized, hidden and critisied with very poor slogans, repeated ad nauseam, just in case..


En mais de 600 páxinas vaise explicando como afectaría un voto positivo a cada sección gubernamental. O White Paper desmonta coa súa sola existencia a meirande parte das historias de medo que a campaña Better Together utiliza como base da súa estratexia. 

The White Paper explains, in more than 600 pages, how Scotland would be affected by a positive vote in every single governmental section. The White Paper destroys just by its existence the scaremoning stories that the Better Together Campaign  uses as strategy.Neste link poderedes ter acceso a unha copia do Libro Blanco:
You can get a copy of the White Paper at this link:Esto me trae á memoria, o que Rajoy dicía hai unhas semanas, provocando con iso unha cicloxénesis explosiva de reaccións: os cidadáns deben estar informados para votar no referendo, deben saber qué están votando e as consecuencias do seu voto; evidentemente nin él nin o Ministro Margallo leron o White Paper e descoñecen por completo qué se coce en Escocia... imaxino que Trillo tampouco lles informa ben, pero claro, a información obxectiva, democrática, e imparcial non é o seu forte.. e menos cando o teu centro de operacións está en London. 

That brings to my memory a phrase that Rajoy said, a few weeks ago, provoking with it an explosive cyclogenesis of reactions: “citizens have the right to be well informed in order to vote in a referendum, they have to know what are they voting for and the consequences of their vote”; obviously neither Rajoy nor Margallo have read the White Paper and they have not the slightest idea what is going on in Scotland… I imagine that Trillo neither informed them well, but of course, objective, democratic and impartial information is not his strong point... And less when his operation centre is London.

A propia campaña Yes Scotland leva dende os seus inicios con continua recollida de preguntas dos cidadáns e dando resposta ás mesmas. Unha marabillosa actividade con miles de voluntarios nas rúas, con razóns e corazón. A súa intención: chegar a todos e cada un dos cidadáns para escoitalos e informalos porta por porta, especialmente chegar a aqueles que están indecisos. Unha campaña de base en toda regra. 

Yes Scotland itself, since its inception, has been continuously collecting questions from citizens  and answering them. Yes Scotland has a wonderful activity with thousands of volunteers on the streets, with arguments and heart. Its intention: to get every single citizen, informed and listening to  them, especially those who are undecided. A true grass roots campaign .
http://www.yesscotland.net/undecided

Os mesmos medios de información alternativa realizan ese labor diariamente e non descansan mais do necesario para levar a cabo a misión que os veu nacer. 

The same alternative media do this labour daily and don’t get a rest more than is necessary to achieve the mission that they were born for.

 Precisamente esta paixón e dedicación tan activa é un dos múltiples pesadelos da Better Together por seren unha campaña totalmente institucionalizada con directrices claras pero sen argumentos que poidan convencer aos cidadáns, mais que con mentiras, e historias de terror.
This passionate and very active dedication is precisely one of multiple nightmares of Better Together which is a totally institutionalized campaign with clear guidelines and slogans but without serious arguments capable of convincing citizens to vote no, but instead with lies and scaremoringA campaña do NON tan só ofrece é a continuación das políticas de recortes, austeridade e a concentración dos poderes en Westminster , xa que en moitas ocasións os voceiros da Campaña Better Together rexeitaron a posibilidade de mais poderes para a autonomía escocesa, aínda que agora, á desesperada suxiran que esa podería ser unha opción. Unha moi pobre oferta se pensamos no futuro dos que veñen detrás, que van ser as verdadeiras vítimas da destrución da sociedade de benestar.

The NO Campaign is just offering to keep the same policies of cuts, austerity and more centralization in Westminster, because on many occasions, Better Together speakers rejected the possibility of more devolved powers for Scotland; Now, in desperation,  they suggest that this possibility would be a real option. A very poor offer if we think about the future of next generations, the real victims of welfare destruction.
Por tanto, amig@s, cando vos falen en medios españois de cómo vai o proceso de independencia de Escocia, respondédelle coa versión remodelada e actualizada do que o señor Aznar cantaba no Congreso dos Deputados en Madrid: Escocia vai ben e irá mellor... pero non grazas a Londres.

So, dear friends, when someone talks in the Spanish media about how the Scottish Independence process is going, give them the reloaded and updated version of the sentence that  Aznar sang in Madrid at the Congreso de los Diputados: Scotland is doing really well and will do better... but not thanks to London.

Ningún comentario:

Publicar un comentario