venres, 6 de marzo de 2015

Gillian Martin in Compostela #WomenforIndy #Indyref #Scottishreferendum #Escocia #Galiza


Every time we have a visit from Scotland we feel that a ray of sunshine has arrived in Galiza. The Scottish process has the sympathies of many Galicians and we look on Scotland as a friendly Ancient Nation with lot in common.

Cada vez que temos visitas de Escocia sentimos como unha raiola de sol chega a Galiza. O proceso escocés ten a simpatía de moitxs Galegxs e vemos Escocia como unha amistosa Nación Celta con moito en común.

This time, on the 5th of March, the wonderful Gillian Martin (Women for Indy/ Yes Scotland and SNP member)  visited Compostela, invited by ANOVA_Irmandade and she explained to us  the "Crazy Story of the Scottish Referendum"  and also the current situation of women in Scotland, one that sounded very familiar to us.


Nesta ocasión, o 5 de marzo, a marabillosa Gillian Martin (Membro de Mulleres pola Independencia/ SI Escocia e Scottish National Party) visitou Compostela convidada por ANOVA_Irmandade e puido explicarnos a "Tola historia do referendo escocés" e tamén a situación actual das mulleres en Escocia, que soa moi familiar para nós.

It's been a pleasure to meet Gillian personally, in Compostela! and to listen to her extensive experience. Thank you for coming over and letting us know and making us think about how the British Establishment won the referendum and the consequences of all that.

Foi un verdadeiro placer coñecer persoalmente a Gillian, en Compostela! e escoitar da súas extensisimas experiencias. Moitas grazas por vir e facernos saber e facernos pensar sobre cómo o Establishment Británico gañou o referendo e as consecuencias de todo iso.

I feel honoured to wear my "Quines for Independence" badge that Gillian gave me.

Síntome honrada levando a miña chapa de  "Mozas pola Independencia" que Gillian me deu.

 
And here you have the video in English with Galician translation (by Lara). It is not complete because of technical problems with my mobile, but it might give you an idea of how great her intervention was for us and how much  we enjoyed it! 

E aquí tedes o video en inglés coa tradución en galego (por Lara). Non está totalmente completo por problemas técnicos no meu móbil, mais pode darvos unha idea do xenial que foi para nós escoitar a súa intervención e canto a disfrutamos!


And this is the last paragraph of Gillian's speech, that was missing, and a wee video of Lara translating it.
E este é o último parágrafo do discurso de Gillian, que faltaba, e un video cativiño de Lara traducindoo.


Thank you Super Quine! We'll see you again in round two! 
Grazas Super Moza! Verémonos de novo  no segundo asalto!

Ningún comentario:

Publicar un comentario