xoves, 18 de xuño de 2015

Salvemos as verbenas // Save the "Verbenas" #Music #Galiza #PatrimonioCultural #Orquestas #Verbenas

There is a very old tradition of popular concerts and local festivals in Galicia. We call them "verbenas"- an open-air dance. My dad, a profesional musician, was part of one orquestra, and like two of my uncles, participated in these events. My family has deep musical roots.

En Galicia existe unha moi vella tradición de concertos populares e festas populares. Chamámolos verbenas. O meu pai, músico profesional, formou parte dunha orquesta, e ao igual que outros dous tíos meus, participou destas verbenas. A miña familia ten profundas raices musicais.  
Today many Galician musicians of popular orchestras from all over Galicia were in Compostela reclaiming for the continued existence of the "verbenas" (concerts in local festivals) considered as part of the musical heritage and touristic events of interest. They were also claiming for the legal normalization of musician rights, or a reduced cultural tax and more ...

Hoxe moitos músicos galegos de orquestas populares de toda Galicia estiveron en Compostela para evitar a desaparición das verbenas (concertos das festas locais), para que o Goberno Galego as considere parte do patrimonio cultural e de interés turístico. Tamén revindicaban unha regulación legal dos dereitos dos músicos, ou a creación dun IVE cultural reducido e outros... 


They started their demonstration at the train station in Compostela making a stop in front of the Galician Parliament and moving on through the streets of Compostela,  filling the city with joy and quality music.

Comezaron a súa manifestación na  estación de trens de Compostela, facendo unha parada diante do Parlamento galego e continuando polas rúas de Compostela, enchendo a cidade de ledicia e calidade musical.

Our huge musical heritage deserves to be supported and protected, so... On you go musicians! Let's save the "verbenas"! 

O noso enorme patrimonio musical merece ser apoiado e protexido, polo que... Adiante músicos! Salvemos as verbenas! 

 
Ningún comentario:

Publicar un comentario