martes, 28 de xaneiro de 2014

VOCES DE ESCOCIA / VOICES FROM SCOTLAND: Part 2 : NATIONAL COLLECTIVE

 A CREATIVIDADE PARA A INDEPENDENCIA // CREATIVITY FOR INDEPENDENCE

 Un país que non valora a súa propia cultura e tradicións non é un país libre, é calquera outra cousa, probablemente unha colonia. Un país que non da cabida aos seus propios artistas e creadores,  un país que non valora e defende o seu potencial está condenado ao fracaso do empobrecemento cultural.

A country that doesn’t value its own culture and traditions is not a free country, it is any other thing, probably a colony. A country that does not accommodate its potential is just doomed to cultural impoverishment.

As tradicións e culturas escocesas son mundialmente recoñecidas. @s escoceses  aspiran a ser independentes, respectados e valorados e entenden que os seus novos e non tan novos valores artísticos deben estar totalmente integrados e formar parte deste proxecto de futuro, ou dito doutra forma, un país como Escocia aspira a engrandecer e  enriquecer dia a día  o seu xa grande caudal cultural co das novas xeracións e as súas inquedanzas.

Scottish traditions and culture are globally recognized. Scottish people want to be independent, respected and valued and they understand that its new (and not so new) artistic values have to be fully integrated into this project of the future, or if you prefer, a country like Scotland aims to enlarge day by day its already huge cultural caudal with new youth generations and their concerns.

O 21 de Setembro de 2013 e coas rúas de Edimburgo empezando a encherse de xente e de bandeiras quixo o destino que a nosa primeira entrevista para Sermos Galiza fose con National Collective.

On the 21st of September and with lot of people and flags starting to fill Edinburgh’s streets, destiny decided that our first interview for Sermos Galiza would be with National Collective.

National Collective é a organización que integra á xente comprometida do mundo da cultura e o arte, novas promesas que ven limitada a súa promoción e que libraron unha grande batalla legal para evitar ser invisibles no tan coñecido Festival de Edimburgo. Talentos de todos os ámbitos, música, literatura, arquitectura, deseño, poesía...

National Collective is the organization which integrates committed people from the world of culture and art, promising youth that have very limited promotion and who fought a bitter legal battle against those who wanted to make them invisibles during the well-known Edinburgh Festival. Talents from all fields: music, literature, architecture, design, poetry...

Falamos con Ross Aitchinson, recén graduado da carreira de Arquitectura da Universidade de Aberdeen, quen nos explicou qué é National Collective e qué lles gustaría mellorar en Escocia, qué esperanza ten postas o mundo da arte e cultura nesta posibilidade que se presenta cada vez como mais real.

We spoke with Ross Aitchinson, recently graduated in Architecture based in Aberdeen, who explained to us what National Collective is, what they would like to improve in Scotland, and what hopes they have for the culture and artistic world in this opportunity that Scotland has which is becoming more real every day.


              Pregunta: Poderías contarnos que é National Collective?

Resposta: National Collective vense desenrolando nos últimos oito meses como a Campaña pola Independencia dos artistas. Vémonos a nós mesmos como un serio potencial creativo de Escocia e creemos que a misión mais creativa que calquera de nós pode ter é crear unha nación nova e iso é o que queremos conseguir.

P.: Por qué apoiades o YES, qué é o que vos gustaría mellorar nunha Escocia independente?

R.: Escocia ten autonomía e moitas competencias dende 1999, e temos visto unha mellora nesas  áreas, ben en Saúde ou Educación, vimos moitas políticas de mellora no ámbito social,  temos coidado gratuíto dos nosos maiores, temos receitas gratuíta, matrículas gratuítas,... e conseguimos un grande contraste cos nosos propios políticos.

Dende o momento que non teñamos aos nosos políticos en Londres, e a xente agora cree que tendo demostrado como puidemos mellorar coas competencias que nos foron devoltas, poderemos ser moito mellores naquelas áreas sobre as que non temos control actualmente. Poderíamos facer moito mais con poderes sobre taxación que cambiarían radicalmente este país dun xeito que Westminster nunca nos permitiría.

P.: Estades convencidos de poder gañar?

R.:  Penso que sempre temos que estar seguros diso, temos que crer no potencial da nosa xente, temos que crer na xente de Escocia, creo que está medrando o movemento para votar SI. Se nos están dando os mesmos argumentos de hai anos unha e outra vez; tivemos un referendo en 1979 e tivemos un referendo en 1997 e nas dúas ocasións nos deron os mesmos argumentos en contra para que Escocia non conseguira a Autonomía, e agora que temos demostrado que a Autonomía funciona eses argumentos xa non son válidos a xente está moito mais sintonizada có potencial escocés.

P.: Qué tivo de actividades levades a cabo?

R.: National Collective ten numerosos proxectos e busca implementar a escritores, artistas, compositores, e esta pasada noite tivemos unha sesión actividades integradas o Álbum Musical escocés do ano; xa que logo trátase de devolver a cultura á xente, é permitir á xente ser partícipe da cultura de hoxe e impulsaremos calquera proxecto que poña a cultura escocesa nas nosas mans.


Durante a Marcha dende a Royal Mail ata chegar a Calton Hill , lugar onde tiveron lugar os discursos de todos os representantes,  puidemos ser testemuñas das distintas actividades preparadas e realizadas por National Collective. Escocia pode estar orgullosa do seus artistas e creadores, porque non só é o corazón que poñen no que fan, non só é o orgullo co que o fan, é que teñen calidade e razóns de peso para aspirar a un mellor futuro para unha Escocia que pode reflorecer de novo logo da votación do 18 de setembro.
From the March on the Royal Mile to Calton Hill, the place where we listened to all the speeches of every representative, we could enjoy different activities well prepared and performed by National Collective. Scotland can be very proud of its artists and creative people, because they have not just put their hearts into everything they do, but the pride with which they do it, and the quality and very strong arguments that they have to aim for a better future for a Scotland that can flourish again after the referendum on the 18th of September.

Esperamos ansiosamente ver con qué nos van deleitar no tan importante Rally do 30 de agosto, o último antes do referendo.

We are really looking forward to finding out what they have planned for the last Rally on the 30th of August, the big one before the referendum.


Ningún comentario:

Publicar un comentario