mércores, 26 de febreiro de 2014

Do RH-Negativo ao ADN escocés // From Rh Negative to Scottish DNA #indyref #Scotland

Unha pensa que xa non pode alucinar mais coas declaracións dos políticos, pero sempre se superan... onte lembreime do RH-Negativo negativo de Xabier Arzallus (PNV) cando alguén mencionou o ADN que parece ser rexe a política no Reino Unido...

I thought that I could no longer be astonished by political statements … but I was wrong ... last night I was reminded of the Rh-Negative from Xabier Arzallus (PNV- Nationalist Basque Party) when someone said something about the DNA that is in the politics of UK.

A líder dos Laboristas escoceses, Johann Lamont pensa que os escoceses non están xeneticamente programados para tomar decisións políticas. Este vídeo pertence ao debate en vivo que Johann Lamont e Nicola Sturgeon tiveron na STV, continuando coa rolda de debates sobre o referendo escocés.

Scottish Labour leader, Johann Lamont thinks that Scottish people are not genetically programmed to make political decisions. This video above belongs to the live debate between Johann Lamont and Nicola Sturgeon last night on STV, continuing the round of debates about the Scottish Referendum.

Parece ser que Lamont cre que @s escoceses están xeneticamente programados para beber whisky, tocar a gaita, comer haggis, pero non para decidir sobre o seu propio futuro... Cada un que saque as súas conclusións...

It seems that Lamont thinks that Scottish people are genetically programmed for drinking whisky, playing bagpipes, eating haggis, but not to decide about their own future... Let everyone reach their own conclusions...

Moito vai ter que reflexionar Lamont sobre o seu propio futuro e o futuro do laborismo se o 18 de setembro Escocia vota SI... qué vai ser entón da xenética laborista? Estase dando xa un salto cuantitativo dende os Labour for Indy? Esperemos que si, polo ben da política e da democracia.

Johann Lamont is going to have lot to reflect on her own future and the future of Labour if the Yes wins on the 18th of September... what is going to happen then with the Labour genetic? Is it already taking a quantum leap from Labour for Indy? Let’s hope so, for the good of politics and democracy.

Ningún comentario:

Publicar un comentario