xoves, 13 de novembro de 2014

Aceptación non é esquecemento // Acceptance is not oblivion #theVow #indy #SmithCommissionTodos os días, dende que rematou o referendo escocés, vexo comentarios que me levan a pensar que moita xente confunde a aceptación da derrota co esquecemento. 


Every day since the Scottish referendum was over I’ve seen lots of comments that  make me think that many people confuse defeat with oblivion.

Sufrir unha derrota política e aceptala non significa que teñamos que facernos unha lobotomía para provocar a amnesia selectiva do que molesta a outra parte.


Suffering a political defeat and accepting it does not mean that we have to get a lobotomy to cause ourselves a selective amnesia of what is annoying the other side.
Aceptar a derrota política non significa facer rendición de principios nin de ideais. Aceptar a derrota é analizar e entender qué foi o que non se fixo ben ou suficientemente para ter a vitoria; unha vez feito esa análise, significa continuar loitando polo que un cre que é xusto  ou mellor para un, para a sociedade e para o país.


To accept a political defeat does not mean surrendering our principles or ideals. Accepting defeat is to analyse and understand what was not done well or not enough to achieve victory; once this analysis is made, it means keeping fighting for what you believe is right and best for you, for society and for the country.

Eu acepto a vitoria do non en Escocia, pero non vou esquecer, que esa vitoria foi grandemente provocada polas promesas de “extensos poderes para Escocia”.  Esta é a razón do meu interese  en coñecer qué está a pasar na Comisión Smith, onde se vai analizar e, esperemos que a decidir que competencias novas se lle outorga a Escocia.


I accept that the No won in Scotland, but I won´t forget that this victory was caused, largely, by all the promises of “more extensive powers to Scotland”. And this is the main reason for me to be interested in everything that happens in the Smith Commission, which is going to analyse and, I hope, to decide which new powers Scotland is going to have.
Todos os días vexo comentarios de todo tipo sobre a actitude que deberán ter os seguidores do yes. Moitos dos votantes do non están convencidos de que ter mais competencias, sería unha grande vitoria para ambos lados. De acontecer así,  non estarían errados. Every day I can see many different comments talking about the kind of behaviour the Yes voters should have. Many of the No voters are convinced that Scotland is going to have more competencies and of that will be a great victory for both sides. If that is the case, they wouldn't be wrong at all.

 Pero para outros moitos votantes que optaron polo non, non están interesados en que esta Comisión funcione nin chegue a acordos, debido á súa visión unionista, significando isto, que mesmo a existencia de Holyrood lles molesta, porque cren que o centralismo é a resposta a todo; e para min, este é sen dúbida  o grande e real perigo para Escocia.


But for many other who opted for voting no, they aren’t interested at all in this Smith Commission working or getting any agreement because of their pro unionist vision; and that means that even the existence of Holyrood bothers them because they believe that centralism is the answer for everything. The most disrespectful comments come from them and without doubt, I can say that they are the greatest and most real danger for Scotland and Scots.
Permanecer atentos ao que está a acontecer na Comisión Smith é unha responsabilidade ética de tod@s, porque as promesas , os votos, hai que cumprilos, non son xogos de nenos. Non vale utilizar o esquecemento como estratexia política;  iso sempre trae consecuencias desastrosas. O pobo escocés precisa ter a memoria fresca e clara de como e en qué condicións foi gañado o referendo dende o bando unionista, para que as conclusións e resultado da Comisión Smith sexan óptimos.   De non ser así, outro referendo acontecerá mais cedo que tarde. 
To be alert to everything that is happening in the Smith Commission is the ethical responsibility of everyone, because the promises, the vows must be respected, it is not a child’s game. It is not worth cheating, not worth using oblivion as a political strategy; that always bring disastrous consequences as a result. The people of Scotland need to have fresh and clear memory under which conditions the referendum was won by the unionist side for the conclusions and results of the Smith Commission to be optimal; otherwise, another referendum will happen sooner rather than later.


Ningún comentario:

Publicar un comentario