luns, 14 de abril de 2014

SOLIDARITEIT MET SCHOTLAND / SOLIDARITY WITH SCOTLAND #Dutch #Netherlands

Solidarity with Scotland / Solidaridad con Escocia / Solidaritat amb Escòcia / Solidariedade con Escocia / Solidariteit met Schotland

A few months ago, a friend in the USA asked what she could do to help the cause of Scottish independence. "Nothing much," was my reply, before going on to explain that this is a debate that has to be held within Scotland. However that is not the view of the UK Government, despite Cameron's protestations that he cannae debate Alex Salmond because he doesn't have a vote in September. But it turns out that there is something she can do after all.

Enkele maanden geleden vroeg een vriend in de verenigde Staten wat zij zou kunnen doen om te helpen in de onafhankelijkheid van Schotland. "Niet veel," was mijn antwoord, waarna ik uitlegde dat dit een discussie is die binnen Schotland gehouden dient te worden. Dat is echter niet hoe de regering van het Verenigd Koninkrijk het ziet, ondanks de protesten van Minister-President Cameron dat hij niet in debat kan gaan met Alex Salmond, omdat hij in september geen stemmen heeft. Maar blijkbaar is er toch iets dat mijn vriend kan doen.
In January, the Sunday Herald published the news that the UK Foreign Office is heading a campaign to enlist support for Better Together in foreign countries. Wee Wullie Hague wants to hear from you if you have bad things to say about Scottish independence. According to the Herald, the Foreign Office has contacted the governments of China, Russia, New Zealand, Australia, Canada and the 28 members of the EU in a desperate search for viagra to bolster the flaccid Project Fear's 


In januari publiceerde de Sunday Herald het nieuws dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk een campagne aanvoert om steun in ander landen te vinden voor “Better Together”. William Hague wil van u horen of u slechte dingen te zeggen hebt om over de onafhankelijkheid van Schotland. Volgens de Herald heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken contact opgenomen met de regeringen van China, Rusland, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada en de 28 leden van de EU in een wanhopige zoektocht om “Project Fear” te steunen.
The Foreign Office has set up a "Devolution Unit" to co-ordinate their campaign. UK Embassies, High Commissions, and Consulates around the globe have received instructions to pass on any communications from individuals, organisations and businesses about Scottish independence. However, since of course the civil service is supposed to be politically neutral, the UK Government can't come out and admit openly what you know, I know and the dug knows they're up to. They must maintain a veneer of neutrality.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een "Devolutie Afdeling" opgezet om hun campagne te coördineren. Ambassades van het Verenigd Koninkrijk, Hoge Commissies en Consulaten rond de wereld hebben instructies ontvangen om communicatie van individuen, organisaties en zaken over de onafhankelijkheid van Schotland te delen. Echter, omdat de ambtenarij natuurlijk politiek neutraal dient te zijn, kan de regering van het Verenigd Koninkrijk niet openlijk toegeven waar ze mee bezig zijn, al weet iedereen het. Ze moeten de schijnbare neutraliteit handhaven.


But two can play at that gemme. So if you are a Scot abroad, or a citizen of another country who sympathises with Scottish independence, write a formal letter to the UK Embassy or High Commission in your country. What you tell them is of course up to you, but something along the lines of expressing your disgust that the British Government is actively seeking foreign intervention in order to prevent Scottish independence wouldn't go amiss. And there was you as a person in furren pairts extolling the Mother of Parliaments and the rigorously democratic system in the UK.

Maar zo kunnen wij dat ook. Als u een Schot in het buitenland bent of een burger van nog een land die met de onafhankelijkheid van Schotland sympathiseert, schrijf dan een formele brief naar de ambassade van het Verenigd Koninkrijk of de Hoge Commissie in uw land. Wat u hen vertelt is natuurlijk aan u, maar iets in de richting van het uitdrukken van uw afschuw dat de Britse Regering actief buitenlandse interventie zoekt om de onafhankelijkheid van Schotland te voorkomen, zou prima zijn. Natuurlijk weten wij dat u altijd aannam dat de zogenaamde "Moeder van de Parlementen" een streng democratisch systeem voerde in het Verenigd Koninkrijk.

You could point out to them that it's now impossible for you to present the UK as a model to follow, when its government is engaging in underhand tactics to influence a democratic debate, and these tactics are creating significant and lasting damage to the UK's image and standing in your country. Make sure you point out that you have sent a copy of your letter to your member of Parliament, senator, congressman or diputado, asking them whether they support your view that Scotland should be allowed to debate its future without foreign interference, and requesting that they condemn the actions of the UK Government.


U zou erop kunnen wijzen dat het nu onmogelijk voor u is om het Verenigd Koninkrijk te zien als een goed voorbeeld, aangezien de regering bezig is met onderhandse tactieken om een democratische discussie te beïnvloeden en deze tactieken beduidend en blijvende schade toebrengen aan het beeld van het Verenigd Koninkrijk in uw land.  Zorg ervoor dat u erop wijst dat u een kopie van uw brief naar uw parlementslid, senator of congreslid hebt gestuurd, hen gevraagde of zij uw beeld steunen dat het Schotland toegestaan zou moeten worden te debatteren over zijn toekomst zonder buitenlandse belemmering en te verzoeken dat zij de acties van de regering van het Verenigd Koninkrijk veroordelen.However since the UK Government is actively seeking the opinions of foreign citizens and foreign residents, it is only right and proper that you give them your opinion too. Tell them why you think Scottish independence is good for Scotland, good for the rest of the UK and will likewise be good for your country. If you can, get as many people as possible to sign your letter before posting it off to the British Embassy or High Commission. Even better, if you are a member of a club, group, or association, speak to other members and get their consent to send a letter on official headed notepaper.
https://www.gov.uk/government/world/organisations

Echter, aangezien de regering van het Verenigd Koninkrijk actief de meningen van buitenlandse burgers en buitenlandse inwoners zoekt, is het wel zo gepast dat u uw mening ook geeft. Vertel hen waarom u denkt dat de onafhankelijkheid van Schotland goed is voor Schotland, voor de rest van het Verenigd Koninkrijk en tevens voor uw land. Probeer zo veel mogelijk mensen uw brief te laten ondertekenen voordat u deze naar de Britse ambassade of Hoge Commissie verstuurt. Of beter nog, als u lid bent van een club, groep of vereniging, praat met andere leden en vraag hun toestemming om een brief te sturen op officieel papier.

If you are a business person, a letter on company headed notepaper saying that you believe that an independent Scotland would be a better investment opportunity for your company would be just fine and dandy.

Indien u een ondernemer bent is een brief op papier met logo en adres van het bedrijf waarin u zegt dat u gelooft dat een onafhankelijk Schotland een betere investeringsgelegenheid zou zijn voor uw bedrijf, heel fijn zijn.

Insist on a reply, tell them that you expect your letter to be forwarded to the Foreign Office's devolution unit - and also tell them that you've copied the letter to your local newspaper.


Dring aan op een antwoord, vertel ze dat u verwacht dat uw brief naar de Devolutie afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt doorgezonden - en vertel ook dat u een kopie naar uw plaatselijke krant hebt gestuurd.
Then send a copy of the letter to me at the following email address

Stuur daarna een kopie van de brief naar mij via het volgende e-mailadres
If David Cameron can use UK diplomatic staff to engage in politicking, then so can we. This is not a campaign organised or inspired by the Scottish Government, the SNP, or Yes Scotland. It will be co-ordinated by me, Paul Kavanagh, and Pilar Fernandez from Galicia. We are not members of the SNP or any other political party whether in Scotland or elsewhere, and we were not put up to this by Alicsammin. We are doing this on our own initiative and no one is paying us to do it. Though if this wee campaign takes off, that probably won't stop the UK media from claiming otherwise.


Als David Cameron het diplomatieke personeel van het Verenigd Koninkrijk kan gebruiken om politiek te bedrijven, dan kunnen wij dat ook. Dit is geen campagne georganiseerde of geïnspireerde door de Schotse Regering, de SNP of Yes Schotland. Het zal gecoördineerd worden door mij, Paul Kavanagh, en Pilar Fernandez uit Galicia. Wij zijn geen leden van de SNP of andere politieke partij in Schotland of elders. Wij doen dit op ons eigen initiatief en niemand betaalt ons om het te doen, hoewel het de media in het Verenigd Koninkrijk er niet van zal weerhouden anders te beweren indien deze campagne slaagt.

We will collate all the replies, and will publish the anonymised statistics closer to the vote. We would also like to publish extracts from selected letters. If you do not want your name, or the name of your company or organisation, to be published, please let me know in the email. Scots in Scotland will then know that we do have friends and allies abroad, and with a bit of luck, the negative responses received by Cameron and Hague's "Devolution Unit" will be swamped by the positive ones. Wij zullen alle antwoorden verifiëren en de statistieken anoniem publiceren wanneer het stemmen nabij is. Wij willen ook graag uittreksels van geselecteerde brieven publiceren. Indien u niet wilt dat uw naam of de naam van uw bedrijf of organisatie gepubliceerd wordt, laat ons dat dan weten in de e-mail. Schotten in Schotland zullen weten dat we vrienden en bondgenoten in het buitenland hebben en, met een beetje geluk, zullen de negatieve reacties ontvangen door de "Devolutie Afdeling" van Cameron en Hague overspoeld worden door de positieve.

Twitter: @ScotlandAbroad
Facebook: https://www.facebook.com/solidaritywithscotland
Voorbeeldbrief naar de ambassade


Ningún comentario:

Publicar un comentario