domingo, 20 de abril de 2014

Solidarnost sa Škotskom / Solidarity with Scotland #Croatian #InternationalCampaign


Solidarity with Scotland / Solidaridad con Escocia / Solidaritat amb Escòcia / Solidariedade con Escocia / Solidarnost sa Škotskom

A few months ago, a friend in the USA asked what she could do to help the cause of Scottish independence. "Nothing much," was my reply, before going on to explain that this is a debate that has to be held within Scotland. However that is not the view of the UK Government, despite Cameron's protestations that he cannae debate Alex Salmond because he doesn't have a vote in September. But it turns out that there is something she can do after all. 

Pred nekoliko mjeseci upitala me prijateljica iz SAD bi li mogla pomoći naporima da Škotska izbori samostalnost.  "Baš i ne," odgovorio sam, i nastavio objašnjavati da se rasprava o tomu treba voditi unutar Škotske.  Međutim, saznalo se da to nije stanovište i vlade Ujedinjenog Kraljevstva, i to unatoč Cameronovim izjavama kako on ne može javno raspravljati s Alexom Salmondom jer nema pravo glasa na rujanskom referendumu.  I tako se pokazalo da da moja prijateljica ipak može nešto učiniti.

In January, the Sunday Herald published the news that the UK Foreign Office is heading a campaign to enlist support for Better Together in foreign countries. Wee Wullie Hague wants to hear from you if you have bad things to say about Scottish independence. According to the Herald, the Foreign Office has contacted the governments of China, Russia, New Zealand, Australia, Canada and the 28 members of the EU in a desperate search for viagra to bolster Project Fear's flaccid erection.
Sunday Herald je u siječnju izvijestio kako Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenog kraljevstva organizirano radi na tomu da u inozemstvu dobije podršku za vladinu kampanju protiv škotske nezavisnosti (tzv. Better Together campaign).  Ministar vanjskih poslova, mali William „Wullie“ Hague želi da mu se javite ako imate što lošega reći o nezavisnosti Škotske.  Kako javlja Herald, Ministarstvo vanjskih poslova se obratilo vladama Kine, Rusije, Novog Zelanda, Australije, Kanade i svih članica EU u očajničkoj potrazi za viagrom kojom bi poduprli svoj mlohavi Project Fear (Projekt Strah – naziv za politiku zastrašivanja navodnim lošim posljedicama samostalnosti).

The Foreign Office has set up a "Devolution Unit" to co-ordinate their campaign. UK Embassies, High Commissions, and Consulates around the globe have received instructions to pass on any communications from individuals, organisations and businesses about Scottish independence. However, since of course the civil service is supposed to be politically neutral, the UK Government can't come out and admit openly what you know, I know and the dug knows they're up to. They must maintain a veneer of neutrality.

Ministarstvo vanjskih poslova je osnovalo tzv. "Devolution Unit" sa zadaćom da koordinira kampanju Ministarstva.  Veleposlanstvima, visokim predstavništvima i konzulatima širom svijeta naređeno je da proslijede svaku vijest ili priopćenje o škotskoj nezavisnosti od strane pojedinaca, organizacija i poduzeća.  Međutim, kako bi diplomacija i ostala državna služba morala biti politički neutralna, vlada UK ne može priznati da rade ono što vi, ja i moj pas znamo da rade.  Moraju čuvati neutralnu fasadu."

But two can play at that gemme. So if you are a Scot abroad, or a citizen of another country who sympathises with Scottish independence, write a formal letter to the UK Embassy or High Commission in your country. What you tell them is of course up to you, but something along the lines of expressing your disgust that the British Government is actively seeking foreign intervention in order to prevent Scottish independence wouldn't go amiss. And there was you as a person in furren pairts extolling the Mother of Parliaments and the rigorously democratic system in the UK. 

No i drugi mogu igrati tu igru.  Tako, ako ste Škot u inozemstvu, ili državljanin druge države, a sa simpatijama gledate na samostalnost Škotske, dajte napišite formalno pismo veleposlanstvu UK u vašoj zemlji.  Što ćete im točno reći je naravno vaša stvar, no ne bi bilo loše da im priopćite nešto u smislu kako se zgražate zbog toga što Britanska vlada aktivno traži intervenciju iz inozemstva u namjeri da spriječe škotsku samostalnost.  Dok vi inače po stranom svijetu hvalite strogo demokratski sistem u UK i Majku Svih Parlamenata. 

You could point out to them that it's now impossible for you to present the UK as a model to follow, when its government is engaging in underhand tactics to influence a democratic debate, and these tactics are creating significant and lasting damage to the UK's image and standing in your country. Make sure you point out that you have sent a copy of your letter to your member of Parliament, senator, congressman or diputado, asking them whether they support your view that Scotland should be allowed to debate its future without foreign interference, and requesting that they condemn the actions of the UK Government. 

Mogli biste im reći da ne možete više zagovarati UK kao uzor, dok vlada primjenjuje podmukle taktike s namjerom da utječe na demokratsku raspravu, i da takve taktike znatno i trajno štete ugledu UK u zemlji u kojoj živite.  Navedite svakako da ste kopiju vašeg pisma poslali vašem poslaniku u Saboru i u EU parlamentu, da ste ga upitali slaže li se s vašim mišljenjem da bi Škotskoj trebalo biti omogućeno da raspravlja o svojoj budućnosti bez ometanja iz inozemstva, i da ste ga zamolili da osudi takovo djelovanje Vlade UK.

However since the UK Government is actively seeking the opinions of foreign citizens and foreign residents, it is only right and proper that you give them your opinion too. Tell them why you think Scottish independence is good for Scotland, good for the rest of the UK and will likewise be good for your country. If you can, get as many people as possible to sign your letter before posting it off to the British Embassy or High Commission. Even better, if you are a member of a club, group, or association, speak to other members and get their consent to send a letter on official headed notepaper. 

S obzirom na to da Vlada UK aktivno traži mišljenje stranih državljana i inozemnog stanovništva, u redu je da i vi iznesete svoje mišljenje.  Recite im zašto smatrate da je škotska samostalnost dobra za Škotsku, dobra za ostatak UK, i da će također biti dobra za vašu zemlju.  Ako možete, dajte da što više ljudi potpiše vaše pismo prije nego što ga pošaljete Britanskom veleposlanstvu.  Bilo bi još bolje, ako ste član kluba, grupe ili udruge, da porazgovarate s ostalim članovima i pribavite odobrenje da pošaljete pismo na papiru sa službenim zaglavljem. 

If you are a business person, a letter on company headed notepaper saying that you believe that an independent Scotland would be a better investment opportunity for your company would be just fine and dandy. 

Ako ste poslovan čovjek, vrlo bi dobro došlo pismo na službenom papiru poduzeća u kojem navodite kako vjerujete da bi samostalna Škotska pružila vašem poduzeću bolju priliku za investiranje.

Insist on a reply, tell them that you expect your letter to be forwarded to the Foreign Office's devolution unit - and also tell them that you've copied the letter to your local newspaper. 

Inzistirajte da vam odgovore, recite im da očekujete od njih da proslijede vaše pismo na „Devolution Unit“ Ministarstva vanjskih poslova (Foreign Office) – i također im dajte na znanje da ste kopiju svojeg pisma poslali svojim lokalnim novinama.

Then send a copy of the letter to me at the following email address
A onda pošaljite kopiju svojeg pisma meni na slijedeću email adresu:


I will collate all the replies, and will publish the anonymised statistics closer to the vote. We would also like to publish extracts from selected letters. If you do not want your name, or the name of your company or organisation, to be published, please let me know in the email. Scots in Scotland will then know that we do have friends and allies abroad, and with a bit of luck, the negative responses received by Cameron and Hague's "Devolution Unit" will be swamped by the positive ones.


Mi ćemo srediti sve odgovore i objaviti anonimizirane statistike prije referenduma. Također bismo htjeli objaviti izvode iz pojedinih pisama.  Ako ne želite da damo u javnost vaše ime, ili ime vašeg poduzeća odnosno organizacije, molili bismo vas da to navedete u vašem email-u.  Tako će Škoti u Škotskoj saznati da imamo prijatelja i saveznika u inozemstvu, i s malo sreće, negativna će mišljenja, koje Cameronova i Hague-ova "Devolution Unit" bude sabirala, biti nadglasana pozitivnim porukama. 


If David Cameron can use UK diplomatic staff to engage in politicking, then so can we. This is not a campaign organised or inspired by the Scottish Government, the SNP, or Yes Scotland. It will be co-ordinated by me, Paul Kavanagh, and Pilar Fernandez from Galicia. We are not members of the SNP or any other political party whether in Scotland or elsewhere, and we were not put up to this by Alicsammin. We are doing this on our own initiative and no one is paying us to do it. Though if this wee campaign takes off, that probably won't stop the UK media from claiming otherwise.Ako David Cameron može upotrebljavati UK diplomatsko osoblje u politikantske svrhe, onda to možemo i mi.  Ovu našu kampanju nije organizirala ni Vlada Škotske, ni SNP (Škotska narodna stranka), niti „Yes Scotland“ (kampanja za škotsku nezavisnost).  Koodinirat ću ju ja, Paul Kavanagh, i Pilar Fernandez iz Galicije.  Mi nismo članovi SNP niti bilo koje druge političke stranke u Škotskoj ili bilo gdje drugdje, i nije nas na to nagovorio Alex Salmond.  Radimo to na našu vlastitu inicijativu i nitko nas za to ne plaća.  Iako, ako ova naša malecka kampanja upali, mediji u UK će vjerojatno tvrditi obratno.


Facebook: https://www.facebook.com/solidaritywithscotland

Twitter: @ScotlandAbroad

Uzorak pismo Veleposlanstvu

Ningún comentario:

Publicar un comentario