luns, 24 de marzo de 2014

CAMPAÑA DE SOLIDARIEDADE CON ESCOCIA / SOLIDARITY WITH SCOTLAND

Solidarity with Scotland / Solidaridad con Escocia / Solidaritat amb Escòcia / Solidariedade coa EscociaA few months ago, a friend in the USA asked what she could do to help the cause of Scottish independence. "Nothing much," was my reply, before going on to explain that this is a debate that has to be held within Scotland. However that is not the view of the UK Government, despite Cameron's protestations that he cannae debate Alex Salmond because he doesn't have a vote in September. But it turns out that there is something she can do after all. 


Hai uns meses, unha amiga en EEUU preguntou que podería facer para axudar á causa da independencia de Escocia. “Non moito” foi a miña resposta, antes de explicarlle que este era un debate que tiña que ter lugar en Escocia. Sen embargo esta non é a visión do Goberno de Reino Unido, a pesares das protestas de Cameron de que non pode debater con Alex Salmond porque non ten dereito a voto en Setembro. Pero resulta, que si hai algo que ela vai poder facer despois de todo. 


In January, the Sunday Herald published the news that the UK Foreign Office is heading a campaign to enlist support for Better Together in foreign countries. Wee Wullie Hague wants to hear from you if you have bad things to say about Scottish independence. According to the Herald, the Foreign Office has contacted the governments of China, Russia, New Zealand, Australia, Canada and the 28 members of the EU in a desperate search for viagra to bolster the flaccid Project Fear's 
.En Xaneiro, o Sunday Herald publicou a noticia de que a Oficina de Asuntos Exteriores de Reino Unido está liderando unha campaña para  reunir apoios para Better Together (*1) en países estranxeiros. “Wee Wullie Hague” (*2) quere escoitar de ti se tes cousas malas que dicir sobre a independencia escocesa. Segundo o Herald, a Oficina de Asuntos externos ten contactado cós Gobernos de China, Rusia, Nova Zelandia, Australia, Canadá e os 28 membros da Unión Europea nunha busca desesperada por viagra para reforzar a flaccidez de Proxecto Medo.The Foreign Office has set up a "Devolution Unit" to co-ordinate their campaign. UK Embassies, High Commissions, and Consulates around the globe have received instructions to pass on any communications from individuals, organisations and businesses about Scottish independence. However, since of course the civil service is supposed to be politically neutral, the UK Government can't come out and admit openly what you know, I know and the dug knows they're up to. They must maintain a veneer of neutrality.A Oficina de Asuntos Exteriores montou a “Devolution Unit” para coordinar a campaña. Embaixadas de Reino Unido, Altos Comisionados e Consulados de todo o mundo recibiron instrucións de pasar calquera comunicación de individuais, organizacións e empresas sobre a Independencia escocesa. Sen embargo, e xa que por suposto ao corpo de funcionarios se lle supón neutral politicamente , o Reino Unido non pode saír e admitir abertamente o que ti sabes,  eu sei e o can sabe que están fraguando. Deben manter unha pantalla de neutralidade.

 

But two can play at that gemme. So if you are a Scot abroad, or a citizen of another country who sympathises with Scottish independence, write a formal letter to the UK Embassy or High Commission in your country. What you tell them is of course up to you, but something along the lines of expressing your disgust that the British Government is actively seeking foreign intervention in order to prevent Scottish independence wouldn't go amiss. And there was you as a person in furren pairts extolling the Mother of Parliaments and the rigorously democratic system in the UK. 


Pero dous poden xogar ese xogo. Por iso, se é Escocés no estranxeiro, ou cidadán simpatizante da independencia escocesa doutro país, escriba unha carta formal á embaixada ou Alto Comisionado no seu pais. O que ten que dicirlles é cousa súa, pero non estaría mal algo que amose o seu desgusto con que o Goberno británico está activamente buscando intervención estranxeira para intentar evitar a independencia de Escocia. E aí está vostede coma persoa en país estranxeiro enxalzando a Nai de todos os Parlamentos e o rigorosamente democrático sistema do Reino Unido.

 

You could point out to them that it's now impossible for you to present the UK as a model to follow, when its government is engaging in underhand tactics to influence a democratic debate, and these tactics are creating significant and lasting damage to the UK's image and standing in your country. Make sure you point out that you have sent a copy of your letter to your member of Parliament, senator, congressman or diputado, asking them whether they support your view that Scotland should be allowed to debate its future without foreign interference, and requesting that they condemn the actions of the UK Government. 


Podería sinalarlles que agora é imposible para vostede presentar a Reino Unido coma modelo a seguir, cando o seu Goberno está participando en tácticas pouco limpas para influír nun debate democrático, e estas tácticas están a crear un dano significativo e duradeiro á imaxe e percepción de Reino Unido no seu país. Asegúrese  de que indica que ten enviado unha copia da súa carta ao seu delegado, senador, congresista ou deputado, preguntándolle se apoian o seu punto de vista de se debería permitir a Escocia debater o seu futuro sen inxerencia estranxeira, e pedindo condenar as accións do Goberno do Reino Unido. 


However since the UK Government is actively seeking the opinions of foreign citizens and foreign residents, it is only right and proper that you give them your opinion too. Tell them why you think Scottish independence is good for Scotland, good for the rest of the UK and will likewise be good for your country. If you can, get as many people as possible to sign your letter before posting it off to the British Embassy or High Commission. Even better, if you are a member of a club, group, or association, speak to other members and get their consent to send a letter on official headed notepaper. 

E xa que o Goberno de Reino Unido está buscando activamente as opinións dos cidadáns estranxeiros e dos residentes estranxeiros, é correcto e apropiado que vostede de a súa opinión tamén. Dígalles porqué cre que a independencia de Escocia é boa para Escocia, boa para o resto de Reino Unido, e que será igualmente boa para o seu país. Se pode, obteña o maior número de asinantes posible da súa carta antes de enviala á Embaixada do Reino Unido ou ao Alto Comisionado. Mellor aínda, se vostede é membro dun club, grupo, asociación, fale cos outros membros e obteña o consentimento para enviarlles unha carta en papel con cabeceira oficial.


If you are a business person, a letter on company headed notepaper saying that you believe that an independent Scotland would be a better investment opportunity for your company would be just fine and dandy. 

Se vostede é unha persoa de negocios, unha carta en papel con cabeceira da empresa dicindo que vostede cre que unha Escocia independente sería unha oportunidade mellor de inversión para a súa empresa, estaría de marabilla.

Insist on a reply, tell them that you expect your letter to be forwarded to the Foreign Office's devolution unit - and also tell them that you've copied the letter to your local newspaper. 

Insista nunha resposta, dígalles que vostede espera a súa carta para ser remitida á “Devolution Unit” da Oficina de Asuntos Exteriores, e tamén que enviou unha copia ao xornal local. 

Then send a copy of the letter to me at the following email address

E logo, envíeme unha copia da carta ao seguinte enderezo electrónico:

 


If David Cameron can use UK diplomatic staff to engage in politicking, then so can we. This is not a campaign organised or inspired by the Scottish Government, the SNP, or Yes Scotland. It will be co-ordinated by me, Paul Kavanagh, and Pilar Fernandez from Galicia. We are not members of the SNP or any other political party whether in Scotland or elsewhere, and we were not put up to this by Alicsammin. We are doing this on our own initiative and no one is paying us to do it. Though if this wee campaign takes off, that probably won't stop the UK media from claiming otherwise.

Se David Cameron pode usar o Corpo diplomático do Reino Unido para facer política, pois nós tamén. Isto non é unha campaña organizada ou inspirada polo Goberno Escocés, nin polo SNP ou o Yes Scotland. Estará coordinada por min, Paul Kavanagh e Pilar Fernández dende Galiza. Non somos membros do SNP ou de ningún partido político nin en Escocia nin en ningures e non nos puxemos a isto por Alicsammin (*3). Facemos isto pola nosa propia iniciativa e ninguén nos paga por facelo. Aínda que si esta pequena campaña despega probablemente nada parará aos medios de comunicación do Reino Unido para dicir o contrario.

We will collate all the replies, and will publish the anonymised statistics closer to the vote. We would also like to publish extracts from selected letters. If you do not want your name, or the name of your company or organisation, to be published, please let me know in the email. Scots in Scotland will then know that we do have friends and allies abroad, and with a bit of luck, the negative responses received by Cameron and Hague's "Devolution Unit" will be swamped by the positive ones.

 

Recolleremos todas as respostas e publicaremos as estatísticas anónimas cerca da data de voto. Gustaríanos tamén publicar extractos seleccionados das cartas. Se vostede non quere que o seu nome ou o nome da compañía ou organización sexa publicado, por favor, fágamo saber no e-mail. Escoceses en Escocia saberán entón que temos amigos e aliados no estranxeiro, e cun pouco de sorte, as respostas negativas recibidas pola “Devolution Unit” de Cameron e Hague serán inundados polos positivos.
(1*) campaña unionista “Mellor Xuntos”

(2*) William Hague (Ministro de Asuntos Exteriores do Reino Unido)

(3*) Versión fonética dos unionistas para referirse a Alex Salmond


Twitter: @ScotlandAbroad
Facebook: https://www.facebook.com/solidaritywithscotland
Modelos de carta para as Embaixadas


Ningún comentario:

Publicar un comentario