luns, 31 de marzo de 2014

SOLIDARITET MED SKOTTLAND /SOLIDARITY WITH SCOTLAND #Sverige #Scotland

Solidarity with Scotland / Solidaridad con Escocia / Solidaritat amb Escòcia / Solidariedade coa Escocia /Solidaritatet med Skottland


A few months ago, a friend in the USA asked what she could do to help the cause of Scottish independence. "Nothing much," was my reply, before going on to explain that this is a debate that has to be held within Scotland. However that is not the view of the UK Government, despite Cameron's protestations that he cannae debate Alex Salmond because he doesn't have a vote in September. But it turns out that there is something she can do after all.


För några månader sedan frågade en vän i USA mig vad hon kunde göra för att stödja den skotska självständigheten. ”Inte speciellt mycket” blev mitt svar innan jag började förklara att detta är en debatt som måste föras inne i Skottland. Detta är dock inte den brittiska regeringens syn på saken, trots Cameron’s protester om att han inte kan debattera med Alex Salmond eftersom han inte har rösträtt i september. Så det visar sig att det trots allt finns något min vän kan göra. 
 

In January, the Sunday Herald published the news that the UK Foreign Office is heading a campaign to enlist support for Better Together in foreign countries. Wee Wullie Hague wants to hear from you if you have bad things to say about Scottish independence. According to the Herald, the Foreign Office has contacted the governments of China, Russia, New Zealand, Australia, Canada and the 28 members of the EU in a desperate search for viagra to bolster the flaccid Project Fear's
.I januari publicerade the Sunday Herald nyheten att brittiska UD leder en kampanj för att samla stöd för Better Together[1] utomlands. Wee Wullie Hague[2] vill gärna att du skall meddela om du har negativa saker att säga om Skottlands självständighet. Enligt the Herald har brittiska UD kontaktat Kinas, Rysslands, Nya Zeelands, Australien, Kanadas och samtliga 28 EU-medlemsstaters regeringar i en desperat jakt på viagra som kan stärka det kraftlösa Projekt Rädsla.


[1] ”Better Together” (Bättre Tillsammans) är en kampanj som bedrivs för att Skottland skall förbli en del av Storbritannien.
[2] William Hague
The Foreign Office has set up a "Devolution Unit" to co-ordinate their campaign. UK Embassies, High Commissions, and Consulates around the globe have received instructions to pass on any communications from individuals, organisations and businesses about Scottish independence. However, since of course the civil service is supposed to be politically neutral, the UK Government can't come out and admit openly what you know, I know and the dug knows they're up to. They must maintain a veneer of neutrality.
Brittiska UD har skapat en ”Devolution Unit” (decentraliseringsenhet) för att kunna samordna sin kampanj. Storbritanniens ambassader, generalkonsulat och konsulat över hela världen har mottagit instruktioner att vidarebefordra all kommunikation från individer, organisationer och företag angående skotsk självständighet. Men eftersom förvaltningen skall vara neutral kan Storbritanniens regering inte öppet erkänna det som du och jag vet att den håller på med. Den måste upprätthålla en neutral fasad.
But two can play at that gemme. So if you are a Scot abroad, or a citizen of another country who sympathises with Scottish independence, write a formal letter to the UK Embassy or High Commission in your country. What you tell them is of course up to you, but something along the lines of expressing your disgust that the British Government is actively seeking foreign intervention in order to prevent Scottish independence wouldn't go amiss. And there was you as a person in furren pairts extolling the Mother of Parliaments and the rigorously democratic system in the UK.

Men vi är fler som kan spela det spelet. Så om du är skotte och lever utomlands, eller medborgare i en stat som sympatiserar med skotsk självständighet, skriv ett formellt brev till Storbritanniens ambassad eller Generalkonsulat i ditt land. Vad du skall skriva är förstås upp till dig men något i linje med att uttrycka förskräckelse över att den brittiska regeringen aktivt söker utländsk intervention för att hindra skotsk självständighet vore inte fel. Samtidigt som du utomlands har prisat alla parlaments Moder och det rigoröst demokratiska systemet Storbritannien har.
You could point out to them that it's now impossible for you to present the UK as a model to follow, when its government is engaging in underhand tactics to influence a democratic debate, and these tactics are creating significant and lasting damage to the UK's image and standing in your country. Make sure you point out that you have sent a copy of your letter to your member of Parliament, senator, congressman or diputado, asking them whether they support your view that Scotland should be allowed to debate its future without foreign interference, and requesting that they condemn the actions of the UK Government.

Du skulle kunna påpeka att det inte längre är möjligt för dig att framhålla Storbritannien som en förebild eftersom dess regering med ljusskygg taktik försöker påverka en demokratisk debatt och denna taktik orsakar påtaglig och varaktig skada på bilden av Storbritannien i ditt land. Glöm inte att påpeka att du sänt en kopia av ditt brev till dina representanter i riksdagen eller parlamentet i ditt land och frågat dem om de håller med om att Skottland borde få debattera sin framtid utan utländsk inblandning och krävt att de fördömer den brittiska regeringens agerande.

However since the UK Government is actively seeking the opinions of foreign citizens and foreign residents, it is only right and proper that you give them your opinion too. Tell them why you think Scottish independence is good for Scotland, good for the rest of the UK and will likewise be good for your country. If you can, get as many people as possible to sign your letter before posting it off to the British Embassy or High Commission. Even better, if you are a member of a club, group, or association, speak to other members and get their consent to send a letter on official headed notepaper.

https://www.gov.uk/government/world/organisations

Eftersom den brittiska regeringen aktivt söker utländska medborgares och utlandsbritters åsikter är det inte mer än rätt att du ger den dina åsikter. Berätta varför du tycker skotsk självständighet vore bra för Skottland, bra för resten av Storbritannien och dessutom bra för ditt eget land. Om du kan, få så många som möjligt att skriva under ditt brev innan du postar det till den brittiska ambassaden eller generalkonsulatet. Eller ännu bättre, om du är medlem i någon klubb, grupp eller förening, tala med andra medlemmar och få deras godkännande för att skicka ett brev skrivet på ert officiella brevpapper.
If you are a business person, a letter on company headed notepaper saying that you believe that an independent Scotland would be a better investment opportunity for your company would be just fine and dandy.
Om du arbetar inom ett företag vore det utmärkt med ett brev på dess officiella brevpapper där du förklarar att du tror att ett självständigt Skottland skulle erbjuda ditt företag bättre investeringsmöjligheter.
Insist on a reply, tell them that you expect your letter to be forwarded to the Foreign Office's devolution unit - and also tell them that you've copied the letter to your local newspaper.

Insistera på att få ett svar och säg att du förväntar dig att ditt brev vidarebefordras till brittiska UD:s decentraliseringsenhet – och berätta att du skickat en kopia av ditt brev till din lokaltidning.
 

Then send a copy of the letter to me at the following email address

Skicka sedan en kopia av brevet till följande e-mailadress: 

If David Cameron can use UK diplomatic staff to engage in politicking, then so can we. This is not a campaign organised or inspired by the Scottish Government, the SNP, or Yes Scotland. It will be co-ordinated by me, Paul Kavanagh, and Pilar Fernandez from Galicia. We are not members of the SNP or any other political party whether in Scotland or elsewhere, and we were not put up to this by Alicsammin. We are doing this on our own initiative and no one is paying us to do it. Though if this wee campaign takes off, that probably won't stop the UK media from claiming otherwise.


Om David Cameron kan utnyttja Storbritanniens diplomater i politiskt syfte så kan vi göra detsamma. Detta är inte en kampanj organiserad eller inspirerad av den skotska regeringen, SNP eller Yes Scotland. Den kommer att koordineras av mig, Paul Kavanagh, och Pilar Fernandez från Galicien. Vi är varken medlemmar i SNP eller i andra partier vare sig i Skottland eller någon annanstans och vi har inte uppmanats till detta av Alicsammin. Detta gör vi på vårt eget initiativ och helt utan ersättning. Men om denna lilla kampanj skulle sätta fart kommer detta antagligen inte hindra brittisk media från att hävda motsatsen.


We will collate all the replies, and will publish the anonymised statistics closer to the vote. We would also like to publish extracts from selected letters. If you do not want your name, or the name of your company or organisation, to be published, please let me know in the email. Scots in Scotland will then know that we do have friends and allies abroad, and with a bit of luck, the negative responses received by Cameron and Hague's "Devolution Unit" will be swamped by the positive ones.
Vi kommer att samla ihop alla svar och publicera anonymiserad statistik när folkomröstningen närmar sig. Vi skulle också vilja publicera utdrag ur vissa brev. Om du inte önskar att ditt namn, ditt företags eller organisations namn publiceras så meddela detta per e-mail. Skottar i Skotland kommer då att se att vi har vänner och allierade utomlands och, med lite tur, kommer de negativa kommentarer Camerons och Hagues ”Decentraliseringsenhet” mottar att dränkas i de positiva.
Ningún comentario:

Publicar un comentario